Горяйнова Юлія Артурівна – доцент кафедри

There is no translation available.

 
Горяйнова Юлія Артурівна – доцент кафедри

Номер телефону:
+38 (096) 203-16-29

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID
0000-0003-1228-7793

Google Scholar
Yuliia Goriainova – Юлія Горяйнова – Юлия Горяйнова

Освіта

Донецький державний університет, 1990 р., спеціальність «Хімія», кваліфікація «Викладач. Хімік».

Науковий ступінь
кандидат технічних наук зі спеціальності 05.18.16 «Технологія продуктів харчування», 2003р., тема  дисертації «Розробка технології виробів із пісочного тіста з використанням чорноплідної горобини».

Наукове звання
доцент кафедри хімії, 2007 р.

Наукові інтереси
харчова хімія, рослинні добавки, їх вплив на властивості борошняних кондитерських виробів

Дисципліни, що викладає
«Хімія», «Харчова хімія», «Методи контролю в галузі», «Теоретичні основи харчових технологій»

Науково-дослідна робота

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

Держбюджетна науково-дослідна тематика

Д-2013 «Хімічні аспекти переробки рослинної сировини в корисні продукти». Термін виконання: 2013-2018 р. Розділ «Вивчення шовковиці як харчової добавки»

Д-2014-10 «Наукове обґрунтування технологій напівфабрикатів багатофункціонального призначення з використанням рослинної сировини»

Д-2018-10 «Наукове обґрунтування новітніх технологій виробів із борошна функціонального призначення» (2018-2020 р.р.).

Госпдоговірна науково-дослідна тематика

«Технологiя борошняних виробiв на основi сухих сумiшей для приготування у польових умовах»   (01.09.2018 р. - 30.05.2019 р.)

Автор понад 150 наукових публікацій в сфері харчової хімії, використання рослинних добавок в технології борошняних кондитерських виробів.

Навчальні посібники

 1. Вуглеводи: навчальний посібник (рекомендовано МОНУ) / О.О. Шубін, Л.В. Дуленко, Ю.А. Горяйнова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – 120 с.
 2. Харчова хімія: навчальний посібник (рекомендовано МОНУ) / Л.В. Дуленко, Ю.А. Горяйнова, А.В. Полякова [та ін.]. – К.: Кондор, 2011. – 248с.
 3. Хімія. Навчальний посібник (рекомендовано МОНУ) / Ю.А. Горяйнова, Л.Ф. Пікула, А.В. Іщенко. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 320 с. (розділи 5,6).
 4. Хімія. Навчальний посібник. Завдання для самостійної роботи / А.В. Іщенко, Ю.А. Горяйнова. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 140 с.
 5. Харчова хімія. Навчально-методичний посібник. Завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140101 денної форми навчання / Ю.А. Горяйнова. - Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 106 с.
 6. Харчова хімія. Завдання для самостійної роботи студентів: навч. посібник / Ю. А. Горяйнова. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. – 101 с.

Статті за останні три роки 

 1. Лесишина Ю.О. Структурно-груповий хімічний склад насіння винограду Vitis Vinifera «Лідія», що зростає в Донецькому регіоні / Ю.О. Лесишина, Ю.А. Горяйнова // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. –Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – Вип. 33. - С. 66-71.
 2. Никифоров Р.П. Дослідження функціонально-технологічних властивостей композицій яєчного білка з білково-вуглеводним напівфабрикатом / Р.П. Никифоров, Ю.А. Горяйнова, В.О. Глушко // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. –Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – Вип. 33. - С. 53-60.
 3. Горяйнова Ю.А. Розробка технології борошняних виробів з добавками чорноплідної горобини / Ю.А. Горяйнова // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. –Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – Вип. 34. - С. 22-30.
 4. Горяйнова Ю.А. Використання чорноплідної горобини у виробах з пісочного тіста / Ю.А. Горяйнова // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. –Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – Вип. 35. - С.
 5. Yu. Korenets. Substantiation of feasibility of using black chokeberry in the technology of products from shortcake dough / Yu. Korenets, Iu. Goriainova, R. Nykyforov, I. Nazarenko, O. Simakovа // Eastern Eurppean Jornal of Enterprise technologies. Technology and equipment of food production. – 2017. –  Vol. 2, №10 (86). – Р. 25-31. (Scopus, CrossRef, Index Copernicus, American Chemical Society, РИНЦ, World-Cat)
 6. Yu. Korenets. Тhe study of influence of aronia additives on functional-technological properties of wheat flour / Yu. Korenets, Iu. Goriainova, R. Nykyforov, I. Nazarenko, O. Simakovа // EUREKA: Life Sciences’’. – 2017. – Number 1.– р. 27-34. (ResearchBib2, Journalindex3, Eurasian Scientific Journal Index4, IndianScience, in.).
 7. O. Simakova. Examining a possibility of using purple amaranth in the technology for products made of yeast dough / O. Simakova, Yu. Korenets, T. Yudina, I. Nazarenko, Iu. Goriainova // Eastern Eurоpean Journal of Enterprise technologies. Technology and equipment of food production. - 2018. – Vol. 2, №11 (92). – Р. 57-64.
 8. O. Simakova. Research of influence of potassium-rich diets on the physical performance of students / O. Simakova, Yu. Korenets, T. Yudina, I. Nazarenko, Iu. Goriainova // EUREKA: Life Sciences’’. – 2018. – Number 2.– р. 54-61.

 

Конференції за останні три роки

 1. Горяйнова Ю.А. Вивчення впливу рослинних добавок на збереження харчових жирів / Ю.А. Горяйнова // Матеріали конференції «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції»: П'ята міжнародна науково-технічна конференція, 7-8 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 187-188
 2. Voznyak А. Mechanical rejuvenation of the amorphous polylactide by plastic deformation / A.Voznyak, Y. Voznyak, A. Voznyak, Iu. Goriainova // Матеріали ІІ Всеукраїнсьої науково–практичної конференції “Актуальні проблеми хімії і хімічної технології” 21 – 23 листопада 2016 р. К: НУХТ, 2016. – С. 171-172.
 3. Voznyak А. Green Polymer Nanocomposites: Formation via Plastic Deformation, Properties and New Application Opportunities / A.Voznyak, Y. Voznyak, A. Voznyak, Iu. Goriainova // Proceedings of the 2017 IEEE 7 International Conference on Nanomaterials: Application & Properties (NAN-2017). Part 3.
 4. Горяйнова Ю.А. Розробка електронних навчальних курсів з хімічних дисциплін на платформі Moodle / Ю.А. Горяйнова // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2017): збірник тез доповідей Десятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю, 27–29 березня 2017 р., м. Вінниця / Донецький національний університет імені Василя Стуса; редколегія: О. М. Шендрик (відп.ред.) [та ін.]. – Вінниця, ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. С. 237.
 5. Горяйнова Ю.А. Інновації в застосуванні барвників у продуктах харчування / Ю.А. Горяйнова, І.О. Шматков // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2017. – С.435-437.
 6. Горяйнова Ю.А. Cучасний стан застосування різноманітних добавок у харчових продуктах / Ю.А. Горяйнова, О.О. Трикуль, Т.О.Федорова // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2017. – С.432-435.
 7. Горяйнова Ю.А. Перспективи використання деяких дикорослих рослин в борошняних виробах / Ю.А. Горяйнова, О.О. Світлична, Ю.П. Самойлова // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 145.
 8. Горяйнова Ю.А. Фальсифікація виробів із шоколаду, методи її визначення / Ю.А. Горяйнова, К.І. Остренська // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 202.
 9. Горяйнова Ю.А. Вуглеводи та їх визначення в харчових продуктах / Ю.А. Горяйнова, В.В. Козаченко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 139.
 10. Горяйнова Ю.А. Сучасні полімерні матеріали для пакування харчових продуктів та екологічна безпека / Ю.А. Горяйнова, В.С. Данілов, С.В. Шокало // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. - С.258.
 11. Горяйнова Ю.А. Внесок учених Донбасу в розвиток сучасної хімії / Ю.А. Горяйнова // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 28 квітня 2017 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – С. 56-59.
 12. Горяйнова Ю.А. Комплексне оцінювання структурно-механічних властивостей готових виробів із пісочного тіста з добавками чорноплідної горобини / Ю.А. Горяйнова, А.В. Слащева // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня 2017 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 137-138.
 13. Горяйнова Ю.А. Узагальнена оцінка мікробіологічних показників якості пісочного печива з добавками чорноплідної горобини / Ю.А. Горяйнова // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю заснування Харківського державного університету харчування та торгівлі,18 травня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.].– Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 294-295.
 14. Горяйнова Ю.А. Кількісний показник якості виробів з пісочного тіста з добавкою чорноплідної горобини за вмістом фізіологічно корисних речовин / Ю.А. Горяйнова // IХ Міжнародна науково-практична конференція «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: збірник тез. 22-23 березня 2018 р. ЧДТУ – С. 353-355.
 15. Горяйнова Ю.А. Взаємозв’язок деяких фундаментальних та спеціальних дисциплін при підготовці інженерів-технологів / Ю.А. Горяйнова // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2018): збірник тез доповідей І Міжнародної (ХІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 27–29 березня 2018 р., м. Вінниця / Донецький національний університет імені Василя Стуса; редколегія: О. М. Шендрик (відп. ред.) [та ін.]. – Вінниця, ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. – С. 282.
 16. Горяйнова Ю.А. Анализ рынка бутилированной минеральной воды, реализуемой в Кривом Роге / Ю.А. Горяйнова, О.О. Світлична, Ю.П. Самойлова // IХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості»: збірник тез доповідей, 3-4 квітня 2018р., м. Одеса, ОНАХТ. – С. 86-87.
 17. Горяйнова Ю.А. Про використання в харчових технологіях регуляторів кислотності / Ю.А. Горяйнова, О.О. Трикуль // ІІ Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні технології харчових вироництв»: збірник тез доповідей, Дніпро, 17-18 травня 2018р. – ДНУ імені Олеся Гончара. - С. 174-177.
 18. Горяйнова Ю.А. Про необхідність збагачення харчових продуктів та готових страв вітамінами / Ю.А. Горяйнова, О.О. Світлична, Ю.П. Самойлова, Т.О. Федорова ІІ Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні технології харчових вироництв»: збірник тез доповідей, Дніпро, 17-18 травня 2018р. – ДНУ імені Олеся Гончара. - С. 166-169.
 19. Горяйнова Ю.А. Вплив добавки чорноплідної горобини на реологічні властивості тістового напівфабрикату / Ю.А. Горяйнова // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 28-29.
 20. Горяйнова Ю.А. Харчові добавки до виробів з м’ясної сировини на ринку України / Ю.А. Горяйнова, С.І. Адамчук // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 10-11.
 21. Горяйнова Ю.А. Антиоксиданти як речовини для покращення якості харчових жирів: природа, властивості, методи визначення / Ю.А. Горяйнова, К.Є. Сніжицька // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VIІI Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – С. 81-82.
© 2018 ДонНУЕТ Україна, Кафедра ТРГ та ГРС. Всі права захищено