Навчально-методичні видання

З навчально-методичними матеріалами, що розроблені викладачами кафедри ТРГ та ГРС для забезпечення вивчення дисциплін навчальних планів спеціальностей 181 "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" та 241 "ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА", можна ознайомитись:

  • на сайті бібліотеки Університету за персоніфікованим доступом;
  • на сайті нашої кафедри в розділі "Навчальний контент".

За останні роки колективом кафедри підготовлено більше 500 методичних розробок, серед яких:

1. Гніцевич В.А. Дослідження властивостей пінної системи яєчний білок-сік кизилу / В.А. Гніцевич, О.Ф. Дмитрук, Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв: Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. – Х.: ХНТУСГ, 2004. – Вип. 28, т. 1. – С. 116-123.

2. Гніцевич В.А. Вплив пектинових речовин соків кизилу та терену на утворення пінних структур / В.А. Гніцевич, Р.П. Никифоров // Зб. наук. праць ЛНАУ. Серія: Технічні науки. – Луганськ : Видавництво ЛНАУ, 2005. – Вип. 49 (72). – С. 219-223.

3. Коршунова Г.Ф. Вплив концентрації соку кизилу та температурних режимів обробки на піноутворюючу здатність та стійкість пін/ Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич // Збірник наукових праць ЛНАУ. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2006. – № 64(87). – С. 159-162.

4. Korshunova А. Influence of pectinaceous substances of juices cornelian cherry and a sloe on formation are foamy/Radion Nikiforov, Аnna Korshunova, Viktoriya Gnitsevich // The 15-th Symp. of IGWT “Global safety of commodity and environment. Quality of life”. – К.: Книга, 2006. С. 918-921.

5. Коршунова Г.Ф. Обґрунтування технологічних режимів осадження білкових речовин знежиреного молока з використанням ягідних пюре / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. праць / Гол. ред. О.О. Шубін. –Д.: ДонНУЕТ, 2007. – Вип. 17, т. 1. – С. 113-119.

6. Gnitsevich V. Definition of rational parameters of manufacture of the meat and fish cut semifinished items / Gnitsevich V., Slashchova A., Nikiforov R. // Scientific works “Food science, engineering and technologies 2007”. – Plovdiv, 2007. – Vol. LIV, Is.1. – P. 89-94.

7. Никифоров Р.П. Обґрунтування застосовування дикорослої сировини в технологіях збитої продукції / Р.П. Никифоров // Зб. наук. праць ЛНАУ. Серія: Технічні науки. –Луганськ : Видавництво ЛНАУ, 2008. – Вип. 88. – С. 167-171.

8. Никифоров Р.П. Обґрунтування технологічних режимів процесу накопичення розчинних пектинових речовин у пюре дикорослих ягід / Р.П. Никифоров // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. праць / Гол. ред. О.О. Шубін. – Д.: ДонНУЕТ, 2009. – Вип. 20. – С. 218-223.

9. Никифоров Р.П. Обґрунтування та дослідження умов отримання білково-вуглеводного напівфабрикату на основі білків знежиреного молока та дикорослих ягід для збитих десертних страв/ Р.П. Никифоров // Вісник ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки : науковий журнал / Гол. ред. О.О. Шубін. – Д.: ДонНУЕТ, 2009. № 1(41). – С. 244-249.

10. Никифоров Р.П. Технология полуфабриката для аэрированных десертов на основе белков обезжиренного молока и дикорастущих ягод / Р.П. Никифоров, А.Ф. Коршунова // Хранителна наука, техника и технологии : Научни трудове Университет по хранителни технологи. - 2011, Том LVIІI, Свитък 1. – С. 143-148.

11. Никифоров Р.П. Дослідження якості нових видів напівфабрикатів для збитої десертної продукції / Р.П. Никифоров // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. праць / Гол. ред. О.О. Шубін. – Д.: ДонНУЕТ, 2011. – Випуск 26, – С. 218-223.

12. Сабіров О.В. Розробка технології прісного листкового напівфабрикату на основі молочної сироватки / Р.П. Никифоров, О.В. Сабіров // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків, 2015. – № 3/3 (23), 2015. – С. 37-41.

13. Коренець Ю.М. Визначення параметрів процесу ІЧ-смаження харчової сировини тваринного походження в умовах відкритого робочого простору / Ю.М. Коренець, Р.П. Никифоров // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – № 22 (1131). – С. 61-66.

14. Никифоров Р.П. Обґрунтування технології емульсійних соусів із застосуванням білково-вуглеводного напівфабрикату / Р.П. Никифоров, В.А. Гніцевич // Східно-Європейський журнал передових технологій : науковий журнал. – Харків. – 2015. – № 3/10 (75) 2015. – С. 15-19.

15. Юдіна Т.І. Дослідження якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І. А. Назаренко, Р.П. Никифоров // Східно-Європейський журнал передових технологій : науковий журнал. – Харків. – 2015. – № 3/10 (75) 2015. – С. 10-14.

16. Коршунова Г.Ф. Использование нетрадиционных БАВ для продуктов функционального назначения / Г.Ф. Коршунова, В.А. Гницевич , Р.П. Никифоров // Сборник тезисов докладов 5-й Международной научно-технической конференции «Техника и технология пищевых производств». – Минск : Издательский центр БГУ, 2005. – С. 132-133.

17. Коршунова Г.Ф. Сучасні кооперативні тенденції розвитку ресторанного господарства України / Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров // Мат. Міжнародної наук.-практ. конф «М.І. Т-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації». – Д.: ДонДУЕТ, 2005. – Т. 2. – С. 177-179.

18. Коршунова Г.Ф. Використання дикорослої сировини Донбасу в якості біологічно активних добавок / Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров // Збірник тез 1-ї Міжгалузевої міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: ДонДУЕТ, 2005. – С. 181-182.

19. Аnna Korshunova. Use of non-conventional biologically active substances for products of functional purpose / Аnna Korshunova, Radion Nikiforov // Мат. Междунар. научной конф. «Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма». – Орел : ОГТУ, 2005. – С. 219-220.

20. Коршунова Г.Ф. Вплив пектинових речовин деяких дикорослих ягід на формування пінних структур / Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров // Збірник матеріалів 71-ї Наукової конференції молодих учених, аспірантів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 століт.». – К.: НУХТ, 2005. – Ч. 2. – С. 81.

21. Гніцевич В.А. Динаміка змін піноутворюючої здатності та стійкості пін соку кизилу від температури пастеризації / В.А. Гніцевич, Р.П. Никифоров // Мат. 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Наука і соціальні проблеми суспільства: харчування, екологія, демографія». – Харків: ХДУТХ, 2006. – Ч.1. – С. 211-213.

22. Коршунова Г.Ф. Создание продуктов функционального питания с использованием дикорастущего сырья / Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров, Н.С. Гончарова // Сборник тезисов докладов 5-й Междунар. научной конференции студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств». – Могилев : МГУП, 2006. – С. 130-131.

23. Никифоров Р.П. Изучение пенообразующей способности и стойкости пен молочно-растительных систем / Р.П. Никифоров, Е.Н. Ульянченко, А.Ф. Коршунова // Сборник тезисов докладов 5-й Международ. научной конференции студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств». – Могилев : МГУП, 2006. – С. 185-186.

24. Коршунова Г.Ф. Піноутворююча здатність і стійкість пін молочно-рослинних систем / Р. П.Никифоров, Г.Ф. Коршунова // Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ, 2006. – Вип. 28. – Т. 2. – С. 342-343.

25. Никифоров Р.П. Розробка паштетів з функціональними властивостями із м’яса курчат-бройлерів / Р. П.Никифоров, Л.П. Лисенков, О.О. Сімакова // Збірник матеріалів 72-ї Наукової конференції молодих учених, аспірантів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 столітті». – К.: НУХТ, 2006. – Ч. 2. – С. 82.

26. Никифоров Р.П. Реологічні властивості пін молочно-рослинних систем / Р.П. Никифоров, Н.С. Гончарова, Г.Ф. Коршунова // Збірник матеріалів 72-ї Наукової конференції молодих учених, аспірантів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 столітті». – К.: НУХТ, 2006. – Ч. 2. – С. 35.

27. Коршунова А.Ф. Использование дикорастущего сырья при производстве продуктов функционального питания / А.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров, В.А. Гницевич // CD-диск: Збірник наукових праць МГУПТ. – Москва : МГУПТ, 2006. – С. 88.

28. Коршунова Г.Ф. Суха суміш для виробництва солодких страв та виробів з пінною структурою / Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров, В.А. Гніцевич // Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса : ОНАХТ, 2007. – С. 9.

29. Коршунова Г.Ф. Вивчення впливу режимів пастеризації на зміну піноутворюючої здатності та стійкості пін соку кизилу / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. «Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв». – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2007. – С. 99-101.

30. Стіборовський С.Е.Багатофункціональна суха суміш для виробництва страв пребіотичної дії з яєць / С.Е. Стіборовський, С.К. Ільдірова, Р.П. Никифоров // Мат. Другої міжгалузевої міжнародної наук.-практ. конф. –Д.: ДонНУЕТ, 2007. – С. 182.

31. Никифоров Р.П. Використання дикорослої сировини для виробництва напівфабрикату на основі молочного білка / Р.П. Никифоров // Мат. Другої міжгалузевої міжнародної наук.-практ. конф. – Д.: ДонНУЕТ, 2007. – С. 190-191.

32. Стіборовський С.Е.Розширення асортименту напівфабрикатів з картоплі з пребіотичними властивостями / С.Е. Стіборовський, С.К. Ільдірова, Р.П. Никифоров // Мат. Другої міжгалузевої міжнародної наук.-практ. конф. – Д.: ДонНУЕТ, 2007. – С. 229-230.

33. Коршунова Г.Ф.Використання дикорослої сировини для виробництва багатофункціональних напівфабрикатів / Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров, В.А. Гніцевич // Мат. міжнар. наук.-практ. конф. «Туризм і ресторанний бізнес: сучасні тенденції та перспективи розвитку». – К.: КНТЕУ, 2007. – С. 206-207.

34. Коршунова Г.Ф. Дослідження піноутворюючої здатності та стійкості піни знежиреного молока / Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров,В.А. Гніцевич // Мат. міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої 40-річчю ХДУХТ. – Харків: ХДУХТ, 2007. – Ч.1. – С. 109-110.

35. Никифоров Р.П. Дослідження процесу осадження білкових речовин знежиреного молока з використанням ягідних пюре / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич // Мат. 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка». – Д.: ДонНУЕТ, 2007. – С. 18-19.

36. Коршунова А.Ф. Сухая белково-растительная смесь для сладких блюд и изделий с пенной структурой / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич // Мат. 6-й Междунар. науч.-практ. конф. «Техника и технология пищевых производств». – Могилев, 2007. – С. 164-165.

37. Коршунова А.Ф. Разработка сухой смеси для сладких блюд и изделий с пенной структурой / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гницевич // Мат. 2-й Междунар. науч.-практ. конф. «Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма». – Орел, 2007. – С. 143-144.

38. Никифоров Р.П. Розробка білково-рослинного напівфабрикату для солодких страв з пінною структурою / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова // Мат. міжнар. наук.-технічн. конф. «Інноваційні технології, проблеми якості і безпеки сировини та продукції у м’ясній та молочній промисловості». – К.: НУХТ, 2007. – С. 45-46.

39. Федоренко А.А. Разработка продукта пребиотического действия на основе кисломолочного сыра / А.А. Федоренко, М.В. Полякова, Р.П. Никифоров // Материалы международной научной конференции студ. и аспирантов „Техника и технология пищевых производств”. – Могилев, Беларусь, 2008. – С. 9-10.

40. Коршунова Г.Ф. Дослідження впливу пюре дикорослих ягід на якість білкових пін / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, Ю.А. Кукла // Програма і матеріали 74-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів „Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст.”. - Київ, НУХТ, 2008. – С. 10.

41. Коршунова Г.Ф.Дослідження впливу соків дикорослих ягід на процес збивання яєчного білка / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, Г.О. Федоренко // Програма і матеріали 74-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів „Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст.”. – Київ, НУХТ, 2008. – С. 9.

42. Никифоров Р.П. Технологія швидкорозчинного напівфабрикату для збитих солодких страв та виробів / Р.П. Никифоров, Г.С. Дубінка, Г.О. Ловчева // Збірник тез студентських наукових праць „Техніка та технологія харчових виробництв”. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. Випуск 2. – С. 91.

43. Стіборовський С.Е Розробка напівфабрикату пребіотичної дії з картоплі / С.Е. Стіборовський, Г.О. Федоренко, М.В. Полякова, Р.П. Никифоров // Збірник тез студентських наукових праць „Техніка та технологія харчових виробництв”. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – Випуск 2. – С. 10.

44. Никифоров Р.П. Дослідження якості піни композицій яєчного білка з пюре дикорослих ягід / Р.П.Никифоров, А.С. Афанасенко // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанно-го господарства і торгівлі: тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції студентів, 11 квітня 2008 р. – Харків : ХДУХТ. – С. 69.

45. Никифоров Р.П. Дослідження піноутворюючої здатності та стійкості піни знежиреного молока / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич // Всеукраїнська наукова конференція студентів «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі», 11 квітня 2008 р. – Харків : ХДУХТ. – С. 19-20.

46. Стіборовський С.Е. Перспективи української вищої освіти в європейській освітянський системі / С.Е. Стіборовський, Р.П. Никифоров // Науково-методична конференція професорсько-викладацького складу університету «Інновації і якість вищої освіти». – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – С. 28.

47. Коршунова Г.Ф. Обґрунтування інноваційної стратегії розробки напівфабрикату для збитих десертних страв на основі молочної та дикорослої сировини / Г.Ф. Коршунова, О.В. Шрамко, Р.П. Никифоров // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : третя міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: ДонНУЕТ, 2009. – С. 18-19.

48. Стіборовський С.Е. Технологія замороженого напівфабрикату з картоплі із пребіотичними властивостями / С.Е. Стіборовський, М.В. Полякова, Р.П. Никифоров // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : третя міжнар. наук.-практ. конф. –Д.: ДонНУЕТ, 2009. – С. 29-30.

49. Коршунова Г.Ф. Розробка технологій збитих десертних страв із використанням білково-вуглеводних напівфабрикатів/Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова // Питання технології та гігієни харчування : перш. всеукр. наук.-практ. конф., 8-9 квіт. 2009 р. : мат. конф. – Д.: ДонНУЕТ. – 2009. – С. 43.

50. Никифоров Р.П. Дослідження процесу гідролізу кліткових гідроколоїдів ягідних пюре в присутності сироватки / Р.П. Никифоров, Н.С. Вострикова // Збірник матеріалів Наукової конф. молодих учених, аспірантів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 ст.». – К.: НУХТ, 2009. – С. 79.

51. Коршунова Г.Ф. Дослідження впливу температури обробки на накопичення пектинових речовин в ягідних пюре/ Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров // Збірник матеріалів Наукової конференції молодих учених, аспірантів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 столітті». – К.: НУХТ, 2009. – С. 82.

52. Коршунова Г.Ф. Розробка технології напівфабрикатів для збитих десертних страв на основі молочної та рослинної сировини / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, Н.С. Вострикова // Збірник наукових праць Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса : ОНАХТ, 2009. – С. 88.

53. Коршунова Г.Ф. Дослідження тиксотропних властивостей білково-вуглеводного напівфабрикату на основі молочного білку при зберіганні / Г.Ф. Коршунова, Р. П. Никифоров // Мат. Міжнар. конф. «Україна-Словаччина: фактори, проблеми і особливості глобалізації світової економіки». – Словаччина, 2009. – С. 143-144.

54. Коршунова Г.Ф. Дослідження зміни функціонально-технологічних та структурно-механічних властивостей білково-вуглеводних напівфабрикатів при зберіганні/ Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров // СD-диск «Наукові праці», березень 2009 р. – Одеса: ОНАХТ. – С. 9.

55. Никифоров Р.П. Дослідження зміни структурно-механічних властивостей білково-вуглеводних напівфабрикатів при зберіганні / Р.П. Никифоров, Н.С. Вострикова // СD-диск «Наукові праці», березень 2009 р. – Одеса : ОНАХТ, – С. 10.

56. Коршунова Г.Ф. Дослідження піноутворюючої здатності та стійкості піни знежиреного молока / Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров // Збірник тез доповідей I Міжнар. наук.-практич. конференції «Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства». – Полтава : ПУСКУ, 2009. – С. 126-127.

57. Коршунова Г.Ф. Розробка рецептурної суміші та технологічного процесу виробництва напівфабрикатів для збитих десертних страв / Г.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров // Міжнар. наук.-техн. конф. «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація та економіка». – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – С. 9-10.

58. Никифоров Р.П. Усовершенствование процесса тепловой обработки овощей с целью использования в смузи-блюдах / Р.П. Никифоров, Е.А. Иманова // «Актуальні проблеми безпеки харчування» : перша міжгалузева науково-практична конф. 14-15.10. 2010 р. – Д.: ДонНУЕТ, 2010. – С. 9-10.

59. Никифоров Р.П. Обґрунтування соціально-економічної доцільності впровадження у практику технології білково-вуглеводного напівфабрикату для збитої десертної продукції / Р.П. Никифоров // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності : перша всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених. – Д.: ДонНУЕТ, 2010. – С. 59-60.

60. Никифоров Р.П. Обґрунтування співвідношення складових білково-вуглеводних напівфабрикатів / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності : перша всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених. – Д.: ДонНУЕТ, 2010. – С. 61-62.

61. Никифоров Р.П. Дослідження структурно-механічних властивостей білково-вуглеводних напівфабрикатів / Р.П. Никифоров // Перша науково-практична конференція. – Х.: ХДУХТ, 2010. – С. 39-40.

62. Никифоров Р.П. Удосконалення технології смузі за рахунок використання білково-вуглеводних напівфабрикатів / Р.П. Никифоров, Л.Л. Алакозова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : – Київ : НУХТ, 2010. – С. 49-50.

63. Никифоров Р.П. Шляхи удосконалення технології переробки ставкової риби / Р.П. Никифоров, О.О. Данильченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : – Київ : НУХТ, 2010. – С. 51-52.

64. Никифоров Р.П. Удосконалення процесу теплової обробки овочів з метою використання в смузі-стравах / Р.П. Никифоров, К.О. Іманова // Основи раціонального харчування студентів : Всеукраїнський семінар молодих вчених, аспірантів та студентів, присв. 90-річчю ДонНУЕТ. – Д.: ДонНУЕТ, 2010. – С. 9.

65. Никифоров Р.П. Впровадження прогресивних комп’ютерних програм в навчальний процес студентів інженерних спеціальностей / Р.П. Никифоров, А.Ф. Коршунова // Методична конференція викладачів ДонНУЕТ. – Д.: ДонНУЕТ, 2011. – С. 61-62.

66. Желєзняк К.О. Технологія багатофункціонального напівфабрикату на основі молочної та рослинної сировини / Р.П. Никифоров, К.О. Желєзняк // Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі», 23.04.2011 р. – Харків: ХДУХТ, 2011. – С. 19.

67. Никифоров Р.П. Обґрунтування використання білково-вуглеводного напівфабрикату як функціональної добавки в технології емульсійних соусів/Р.П. Никифоров, О.П. Зоріна // Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі», 23.04.2011 р. – Харків: ХДУХТ, 2011. – С. 21.

68. Gnitsevich V. Rationale for non-waste technology of processing of skim milk for the production of whipped dessert production / V. Gnitsevich , N. Fedotova, R.Nikiforov // Journal of EcoAgri Tourism : Bioatlas 2012 Conference International conference on new research in food and tourism. – Transilvania University of Brasov, Brasov, 2012. – Vol. 8 (2012), Nr. 1 (24). – P. 272-279.

69. Никифоров Р.П. Обоснование способа получения полуфабриката на основе белков обезжиренного молока с повышенными поверхностно- активными свойствами / Р.П. Никифоров, А.Ф. Коршунова // Сборник научных трудов Sworld «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Одесса. – 2012. – Том 10. – С. 65-72.

70. Гніцевич В.А. Технологія харчових продуктів із заданими властивостями на основі вторинної молочної та рослинної сировини : монографія / Р.П. Никифоров, В.А. Гніцевич, Н.В. Федотова, Н.В. Кравченко. – Донецьк : Донбас, 2014. – 337 с.

71. Пат. МПК 51 А23L1/317. Склад тіста для пельменів / Р.П. Никифоров, С.Е. Стіборовський, Ю.О. Нефедов. – № u2012 01502; Заявл. 13.02.2012; Опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21. – 4 с.

72. Пат. 19418 МПК 2006 А23J 1/00. Спосіб виробництва самбуку з використанням білково-рослинної основи / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич. – № u2006 06835; Заявл. 19.06.2006; Опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12. –4 с.

73. Пат. 20065 МПК 2006 А23J 1/00. Спосіб виробництва мусу на основі білково-рослинної основи / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич. – № u2006 06834; Заявл. 19.06.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. – 4 с.

74. Пат. 20069 МПК 2006 А23С 23/00, А23С 9/152. Спосіб одержання білково-рослинної основи для збитих солодких страв/ Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич. – № u2006 06861; Заявл. 19.06.2006; Опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. – 8 с.

75. Пат. 27201 МПК 2006 А23С 9/152, А23 23/00. Спосіб отримання сухої суміші для збитих солодких страв та виробів / Р.П. Никифоров, Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич. – № u2007 05242; Заявл. 14.05.2007; Опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17. – 3 с.

76. Пат. 24986 МПК 2006 А23J 1/08. Спосіб отримання багатофункціональної сухої суміші для виробництва страв пребіотичної дії з яєць / Р.П. Никифоров, О.О. Шубін, С.Е. Стіборовський, А.П. Левицький, Г.Ф. Коршунова. – № u2007 01565; Заявл. 14.02.2007; Опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11. – 4 с.

77. Пат. МПК 20 А23J 1/08. Спосіб виробництва продукту з сиру кисломолочного пребіотичної дії з начинкою / О.О. Шубін, Р.П. Никифоров, С.Е. Стіборовський, А.П. Левицький, С.К. Ільдірова, М.В. Полякова. – № u2007 01565; Заявл. 14.02.2007; Опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11. – 4 с.

78. Никифоров Р.П. Коктейли, аперитивы, глинтвейны, пунши, схитни / Р.П. Никифоров, Н.В. Топорова. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк : Сталкер, 2005. – 287 с.

79. Сімакова О.О. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник з грифом МОН України / Р.П.Никифоров, О.О. Сімакова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 143 с.

80. Коршунова А.Ф. Технология производства продукции ресторанного хозяйства. Часть 1. Електронний навчальний посібник / А.Ф. Коршунова, Р.П. Никифоров, С.К. Ильдирова. – Донецк : ДонГУЭТ, 2008. - 176 с.

81. Макаренко Л.И. Технология продукции ресторанного хозяйства. «Современные направления оформления кулинарной продукции» : Навчальний посібник / Л.И. Макаренко, С.К. Ильдирова, Р.П. Никифоров. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 176 с.

82. Коршунова А.Ф. Технология продукции ресторанного хозяйства. «Мучные блюда и гарниры» : Навчальний посібник / А.Ф. Коршунова, С.К. Ильдирова, Р.П. Никифоров. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 164 с.

83. Ільдірова С.К. Ковбасні вироби / Р.П. Никифоров, С.К. Ільдірова. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 199 с.

84. Коршунова А.Ф. Пищевые технологии. «Технология растительных масел и продукции на их основе»: Навчальний посібник / А.Ф. Коршунова, С.К. Ильдирова, Р.П. Никифоров. – Донецк : ДонГУЭТ, 2005. – 107 с.

85. Сімакова О.О. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник з грифом МОНМС України / Р.П. Никифоров, О.О. Сімакова. – 2-е вид., перероб. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2011. – 169 с.

86. Коршунова А.Ф. Дичина. Технологічні аспекти переробки та використання : Навчальний посібник / А.Ф. Коршунова, Л.Я. Семенова, Р.П. Никифоров. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 142 с.

87. Топольник В.Г. Ефективність застосування деяких видів теплового обладнання при проектуванні підприємств ресторанного господарства / В.Г. Топольник, Н.Д. Роберман, Ю.М. Коренець // Вісник ДонДУЕТ. Сер.: Техн. науки. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2005. – № 1 (31)` - С. 118-126.

88. Топольник В.Г. Ефективність застосування посудомийних машин різного типу при проектуванні закладів ресторанного господарства / В.Г. Топольник, Н.Д. Роберман, Ю.М. Коренець // Вісник ДонДУЕТ. Сер.: Техн. науки. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2006. – № 1 (32)` - С. 144-156.

89. Топольник В.Г. Оцінка якості універсальних кавомашин для закладів ресторанного господарства / В.Г. Топольник, Н.Д. Роберман, Ю.М. Коренець // Вісник ДонНУЕТ. Сер.: Техн. науки. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – № 1 (33)` - С. 116-123.

90. Топольник В.Г. Системний аналіз теплової обробки харчової сировини в гриль-апаратах / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Вісник ДонДУЕТ. Сер.: Техн. науки. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – № 1 (33)` - С. 149-154.

91. Топольник В.Г. Оцінка якості ІЧ-обладнання з відкритою робочою зоною для закладів ресторанного господарства / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – Вип.16. - С . 87-93.

92. Топольник В.Г. Порівняльний аналіз сучасного ІЧ-обладнання з відкритою робочою зоною / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – Вип.17, т.1. - С. 53-59.

93. Топольник В.Г. Методика кількісної оцінки якості процесу обробки харчової сировини ІЧ-випромінюванням / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Вісник СНУ імені Володимира Даля. – Луганськ: СНУ імені Володимира Даля, 2008. - № 2 (120) - С. 345-351.

94. Топольник В.Г. Пошук оптимальних умов процесу теплової обробки напівфабрикатів зі свинини ІЧ-випромінюванням в умовах відкритого робочого простору / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Вісник ДонНУЕТ. -Сер.: Техн. науки. – 2009. – № 1 (41)` - С. 91-99.

95. Коренець Ю.М. Експериментальний стенд для дослідження ІЧ-обробки харчової сировини / Ю.М. Коренець // Обладнання та технології харчових виробництв: Темат. зб. наук. пр.- Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - Вип. 21.- С. 90-95.

96. Топольник В.Г. Пошук оптимальних умов процесу теплової обробки м'ясних напівфабрикатів ІЧ-випромінюванням у відкритому робочому просторі / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Науковий вісник львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. – 2009. - С. 115-119.

97. Топольник В.Г. Визначення оптимальних параметрів процесу ІЧ-смаження овочевих напівфабрикатів за умов відкритого робочого простору / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Вісник ДонНУЕТ. Сер.: Техн. науки. – 2010. – № 1 (45)` - С. 99-106.

98. Коренець Ю.М. Оцінка технічного рівня і якості грилів з відкритою робочою зоною / Ю.М. Коренець, Р.П. Никифоров, А.В. Яковішена // Науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ». Серія: Технічні науки. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2015. – № 2 (63) – С. 7-20.

99. Коренець Ю.М. Визначення оптимальних параметрів процесу ІЧ-смаження овочевих напівфабрикатів за умов відкритого робочого простору / Ю.М. Коренець // Науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ». Серія: Технічні науки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015. – № 2 (63) – С. 56-65.

100. Топольник В.Г. Оцінка технічного рівня і якості грилів з відкритою робочою зоною / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку та впровадження систем управління якістю в регіоні». – Донецьк: ДонНТУ, 2006. - С. 30-33.

101. Коренец Ю.Н. Формирование системы показателей качества процесса тепловой обработки пищевого сырья ИК-излучением / Ю.Н. Коренец // Материалы V Международной научно-практической конференции «Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства», 30 марта 2007 г. – Челябинск : ЮУрГУ, 2007. - С. 39-41.

102. Коренец Ю.Н. Квалиметрическая оценка качества процесса обработки пищевого сырья ИК-излучением в аппаратах с открытой рабочей зоной / Ю.Н. Коренец // Материалы VІ Международной научно-практической конференции «Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства», 25 марта 2008 г. Т. 2. – Челябинск: ЮУрГУ, 2008. - С. 112-114.

103. Топольник В.Г. Состояние и перспективы применения гриль-аппаратов в заведениях ресторанного хазяйства / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. V Междунар. науч.-техн. конф., 22-23 мая 2007 г. – Могилев : УО МГУП, 2007. - С. 352-353.

104. Коренец Ю.Н. Современные виды теплового оборудования для предприятий ресторанного и гостиничного хазяйства / Ю.Н. Коренец, Д.А. Сошкин // Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма: Сборник материалов второй Международной научно-практической конференции 17-18 апреля 2007 г. – Орел : ОрелГТУ, 2007. - С. 138-140.

105. Топольник В.Г. Питання оцінки якості ІЧ-обладнання для закладів ресторанного господарства / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка». – Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. - С. 163-165.

106. Топольник В.Г. Система показників якості процесу теплової обробки харчової сировини з використанням ІЧ-випромінювання / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв» – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. - С. 154-156.

107. Коренець Ю.М. Оцінка знань, умінь і навичок студентів, як основна форма діагностики навчання / Ю.М. Коренець // Інновації і якість вищої освіти: Зб. тез доп. учасн. наук.-метод. конф. ун-ту. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. - С. 57-59.

108. Коренець Ю.М. Шляхи удосконалення процесів ІЧ-обробки харчової продукції / Ю.М. Коренець, Н.А. Губаєва // MATERIÁLY IV MEGINÁRODNÍ VĚDECKO-PRAKTICKÁ KONFERENCE «EFEKIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĚD-2008» Díl 17 Technické vědy, 03-15 травня 2008 року. – м. Прага, Чехія: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2008. - С. 37-39.

109. Топольник В.Г. Комплексна оцінка якості процесу обробки харчової сировини ІЧ-випромінюванням / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Наукові здобутки молоді– вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті. матеріали 74-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів 21-22 квітня 2008 р. – Київ: НУХТ, 2008. - С. 243-244.

110. Коренець Ю.М. Особливості процесу теплової обробки харчових продуктів ІЧ-випромінюванням у відкритому робочому просторі / Ю.М. Коренець // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі" 19 листоп. 2008 р. – Харків: ХДУХТ, 2008. - С. 345-346.

111. Коренец Ю.Н. Разработка методики комплексной оценки качества процесса обработки пищевого сырья ИК-излучением / Ю.Н. Коренец // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VI Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, 24-25 апреля 2008 г. – Могилев: УО МГУП, 2008. - С. 98.

112. Коренець Ю.М. Шляхи інтенсифікації творчої діяльності студентів у сучасній системі вищої освіти / Ю.М. Коренець // Збірник тез доповідей учасників науково - методичної конференції університету "Інновації і якість вищої освіти". – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. - С. 121.

113. Топольник В.Г. Комплексна кількісна оцінка якості процесу теплової обробки напівфабрикату зі свинини ІЧ-випромінюванням / В.Г. Топольник, Ю.М. Коренець // Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства: Збірник тез доповідей. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. - С. 254-256.

114. Коренец Ю.Н. Определение уровня качества процесса ИК-обработки мясной гриль-продукции по комплексным показателям / Ю.Н. Коренец // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VIІ Междунар. науч.-техн. конф., 21-22 мая 2009 г., Могилев / Учреждление образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред) [и др.].Ч. 1. – Могилев: УО МГУП, 2009. – С. 217.

115. Топольник В.Г. Оптимизация процесса тепловой обработки мясного пищевого сырья ИК-излучением в условиях открытого рабочего пространства / В.Г. Топольник, Ю.Н. Коренец // Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма [Электронный ресурс]. – Материалы третьей международной Интернет-конференции 23 января-23 апреля 2009 г. / Под ред. д-ра техн. наук, проф. Е.Н. Артемовой. – Орел : ОрелГТУ, 2009. – С. 659-662.

116. Коренець Ю.М. Шляхи удосконалення процесу теплової обробки харчових продуктів ІЧ-випромінюванням / Ю.М. Коренець // Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка [Текст]: Між нар. наук.-техн. конф.: [Тези доп.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - С. 30-32.

117. Топольник В.Г. Розробка рекомендацій по удосконаленню процесу ІЧ-смаження м’ясних напівфабрикатів / В.Г. Топольник, Ю.Н. Коренец // Материали за 5-а международна научна практична конференция «Край на научното развитие», - 2010.Том 15. Лекарство. Биологии. Химия и химически технологии. Екология. География и геология. Селско стопанство. Ветеринарна наука. – София: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2010. - С. 82-84.

118. Коренец Ю.Н. Технические требования и постановка задачи на проектирование аппарата ИК-жарки пищевых продуктов / Ю.Н. Коренец // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VIІ Междунар. науч. конф. студентов и аспирантов, 22-23 апреля 2010 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред) [и др.]. – Могилев: УО МГУП, 2010. - С. 54.

119. Коренець Ю.М. Аспекти використання ІЧ-обладнання у закладах ресторанного господарства / Ю.М. Коренець, І.Л. Дикун // Основи раціонального харчування студентів: Матеріали Всеукраїнського семінару молодих вчених, аспірантів та студентів. - Донецьк : Вид-во Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2010. – С. 157.

120. Коренець Ю.М. Концептуальні основи роздільного харчування / Ю.М. Коренець, В.В. Пасічник // Основи раціонального харчування студентів: Матеріали Всеукраїнського семінару молодих вчених, аспірантів та студентів. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - С. 170.

121. Коренець Ю.М. Напрямки удосконалення процесів ІЧ-обробки харчових продуктів / Ю.М. Коренець // Програма і матеріали 76-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті", 12-13 квітня 2010 р. – Частина ІІ – К.: НУХТ, 2010. - С. 67.

122. Коренець Ю.М. Перспективні способи теплової кулінарної обробки рослинної харчової сировини / Ю.М. Коренець // Актуальні проблеми безпеки харчування: Матеріали І міжгалуз. наук.-практ. конф., 14-15 жовт. 2010 р., м. Донецьк ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; редкол.: Садєков А.А. (голова оргком.) [та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - С. 27.

123. Коренець Ю.М. Особливості методики викладання дисципліни «Логістика в ресторанному господарстві» / Ю.М. Коренець // Інновації і якість вищої освіти: Зб. тез доповідей учасників ювілейної науково-методичної конференції науково-педагогічних працівників університету, присвячену 90-річчю освітньої діяльності. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - С. 561-562.

124. Коренець Ю.М. Формування творчого потенціалу студентів ВНЗ / Ю.М. Коренець, С.В. Шепелева // Інновації і якість вищої освіти: Зб. тез доповідей учасників науково-методичної конференції науково-педагогічних працівників університету. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - С. 534-535.

125. Коренец Ю.Н. Перспективы использования ИК-излучения в ресторанном хозяйстве / Ю.Н. Коренец // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: Матеріали Першої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 18-19 листоп. 2010 р., м. Донецьк; М-во освіти і науки україни, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Донец. обл. держ. адмін.; редкол.: Садєков А.А. (голова оргком.) [та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – С. 83-84.

126. Коренець Ю.М. Перспективи впровадження системи «Investors in people» в Україні / Ю.М. Коренець, І.Л. Дикун // Донецьк, ДонНУЕТ, 2010 р. Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: Матеріали Першої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 18-19 листоп. 2010 р. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - С. 178-180.

127. Коренець Ю.М. Визначення енергетичних характеристик «темних» ІЧ-випромінювачів у відкритому робочому просторі / Ю.М. Коренець // Сучасні проблеми техніки та технології харчових виробництв, ресторанного бізнесу та торгівлі: Всеукраїнська науково-практична конференція, 18 листопада 2010 р. [тези]: / редкол.: О.І.Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ , 2010. - С. 76-77.

128. Коренець Ю.М. Характеристика взаємодії ІЧ-випромінювання з основними компонентами харчових продуктів / Ю.М. Коренець // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичній конференції «Актуальні проблеми харчової промисловості та підготовки кадрів для галузі».- Луганськ : ЛНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2011. - С. 87-88.

129. Коренец Ю.Н. Анализ использования пищевых продуктов для усиления иммунной функции организма человека / Ю.Н. Коренец // Материалы ІІІ международной инновационной научно-практической конференции «Современная торговля: теория, практика, перспективы развития». – М.: Московский гуманитарный университет, 2014. - С. 265-270.

130. Коренець Ю.М. Диференційна оцінка якості процесу смаження харчової сировини тваринного походження в ІЧ-апаратах з відкритим робочим простором / Ю.М. Коренець, Р.К. Хоришко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Питання технології та гігієни харчування», 21-22 листопада 2013 р. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - С. 20-21.

131. Коренець Ю.М. Продукти харчування в профілактиці гіпоксії плоду при вагітності / Ю.М. Коренець, І.Г. Меживітіна // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Питання технології та гігієни харчування», 21-22 листопада 2013 р. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - С. 22-23.

132. Гніцевич В.А. Методичні аспекти використання майстер-класів у підготовці фахівців для ресторанного бізнесу / В.А. Гніцевич, Г.Ф. Коршунова, Ю.М. Коренець // Збірник тез за результатами Науково-методичної конференції науково-педагогічних працівників університету «Інновації і якість вищої освіти». – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014.- С. 62-63.

133. Коренець Ю.М. Професійна мотивація студентів як спосіб підвищення ефективності навчального процесу / Ю.М. Коренець, Т.А. Мілохова // Збірник тез за результатами Науково-методичної конференції науково-педагогічних працівників університету «Інновації і якість вищої освіти». – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014.- С. 445-447.

134. Никифоров Р.П. Використання харчових продуктів для посилення імунної функції організму людини / Р.П. Никифоров, Ю.М. Коренець, А.В. Яковішена // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді». - Одеса : ОНАХТ, 2015. – С. 38-40.

135. Коренець Ю.М. Систематизація показників якості процесу теплової обробки харчової сировини з використанням ІЧ-випромінювання / Ю.М. Коренець, Р.П. Никифоров, О.О. Сімакова // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015р.: [тези] / редкол.: Кюрчев В.М., Черевко О.І. [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2015. – С. 163-164.

136. Сімакова О.О. Вода та якість хліба / О.О. Сімакова, Р.П. Никифоров, Ю.М. Коренець // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : Міжнародна науково-практична конференція, 8-11 вересня 2015 р. : [тези] / редкол.: Кюрчев В.М., Черевко О.І. [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2015. – С. 313-314.

138. Коршунова Г.Ф. Технологічні аспекти створення борошняних напівфабрикатів функціонального призначення / Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич, А.В. Слащева, О.О. Качанов // Обладнання та технологiї харчових виробництв: Збірник наукових праць. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2007. – №15. – С. 121-126.

139. Коршунова Г.Ф. Науково-практичні аспекти створення функціональних солодких страв для профілактики зниження зору у дітей / Г.Ф. Коршунова, В.А. Гніцевич, А.В. Слащева // Обладнання та технологiї харчових виробництв: Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2008. – №19. – С.126-131.

140. Коршунова Г.Ф. Використання соєвих лецитинів „Сargill” у технології бісквітного тіста / Г.Ф. Коршунова, А.В. Слащева, Н.В. Вольнова // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ : ЛНАУ. – 2008. – №87. – С.118-123.

141. Слащева А.В. Розробка технології функціонального напівфабрикату з лактулозою для м’якого морозива та солодких страв / А.В. Слащева // Науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ». Серія: Технічні науки. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – №1(37). – С.53-57.

142. Слащева А.В. Розробка технології функціонального рослинного напівфабрикату для рибних січених виробів / А.В. Слащева // Науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ». Серія: Технічні науки. – Д.: ДонНУЕТ. – 2009. – №1(41). – С.78-85.

143. Поперечний А.М. Експериментальні дослідження кінетики конвективного сушіння печериць / А.М. Поперечний, В.А. Гніцевич, В.Г. Корнійчук, А.В. Слащева, Н.С. Чехова // Тематичний збірник накових праць „Обладнання та технології харчових виробництв”: – Випуск 27. – Д.: ДонНУЕТ, 2011. – С. 89-94.

144. Гніцевич В.А. Обґрунтування термінів зберігання та вивчення показників безпеки напівфабрикату на основі печериць і насіння гарбуза / В.А. Гніцевич, А.В. Слащева, Н.С. Чехова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Техн. науки. – Полтава: ПУСКУ, 2011. – № 1 (52). – С.128-132.

145. Стіборовський С.Е. Наукове обгрунтування використання вторинної сировини в технологіях функціональних добавок для січених виробів / С.Е. Стіборовський, А.В. Слащева, О.О. Сімакова, Ю.О. Нефедов // Зб. наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв». Випуск 32. – Д.: ДонНУЕТ, 2014. – С. 92-100.

146. Гніцевич В.А. Обґрунтування можливості використання ферментних препаратів у технологіях рослинних напівфабрикатів з підвищеним вмістом пектинових речови / В.А. Гніцевич, А.В Слащева, М.В. Іващенко // Науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ». Серія: Технічні науки. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2014. – №1(58). – С. 37-45.

147. Гніцевич В.А., Слащева А.В. Чехова Н.С. Моделювання амінокислотного та жирнокислотного складу м’ясних фаршів з напівфабрикатом на основі печериць та насіння гарбуза // Науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ». Серія: Технічні науки. – Донецьк : ДонДУЕТ. – 2014. – №1(58). – С. 46-54.

148. Попова С.Ю., Никифоров Р.П., Слащева А.В. Удосконалення технологічного процесу одержання виробів із дріжджового тіста прискореним способом // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – №49(1158). – С. 130-134.

149. Попова С.Ю., Никифоров Р.П., Слащева А.В. Оптимізація процесу попередньої активації дріжджів // Технологічний аудит та резерви виробництва : міжнар. наук. журнал. – Харків. – 2015. – № 5/4 (25). – С. 29-35.

150. Слащева А.В., Гніцевич В.А., Любієва В.М. Розробка технології напівфабрикату для рибних січених виробів геродієтичного призначення / Вісник ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ. – 2015. – №2(63). – С. 21-29.

151. Попова С.Ю., Слащева А.В., Никифоров Р.П. Перспективи використання рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів / Вісник ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ. – 2015. – №2(63). – С. 35-42.

152. Слащева А.В., Попова С.Ю. Розробка технології термостійкої начинки на основі гарбуза і топінамбура / Вісник ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ. – 2015. – №2(63). – С. 49-55.

153. Гніцевич В.А., Слащева А.В. Дослідження теплофізичних властивостей м’ясних і рибних модельних фаршів з топінамбуром // Наукові праці ХІ міжнародної наукової конференції «Совершенствование процессов и оборудования пищевых и химических производств». – Одесса, ОНАХТ. – 2006. – С 134-135.

154. Коршунова Г.Ф., Слащева А.В. Пути совершенствования технологии хлеба // Материалы 2-й Международной научно-практической конференции «Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма». – Российская Федерация, Орел, ОрелГТУ. – 2007. – С. 56-57.

155. Коршунова Г.Ф., Слащева А.В., Качанов О.О.Розробка технології виробів із пісочного тіста з використанням соєвих лецитинів // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка». – Святогірськ, ДонДУЕТ. – 2007. – С. 67.

156. Коршунова Г.Ф., Слащева А.В. Розробка рекомендацій щодо використання соєвих лецитинів у хлібопекарському виробництві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі». – Харків: ХДАТОХ. – 2007. – С. 89-90.

157. Коршунова Г.Ф., Слащева А.В., Сабіров О.В. Практичне використання програмного забезпечення для профільного методу органолептичного аналізу харчових продуктів // Матеріали V всеукраїнської науково-методичної конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців». – Х., ХДУХТ. – 2007. – С. 33-34.

158. Коршунова А.Ф., Гницевич В.А., Слащева А.В. Технологические аспекты создания мучных полуфабрикатов функционального назначения // Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства». – РФ, Челябинск, ЮУрГУ. – 2008. – С. 112-113.

159. Коршунова Г.Ф., Гніцевич В.А., Слащева А.В. Безпека харчування – основа здоров’я нації // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції «Сучасна Україна: альтернативи поступу». – Д.: ДонНУЕТ. – 2008. – С. 56.

160. Слащева А.В., Манагарова І.Г. Розробка технології пельменів з функціональними властивостями // Програма і матеріали 74-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті». – К., НУХТ. – 2008. – С. 9.

161. Ільдірова С.К., Стіборовський С.Е., Слащева А.В. Закордонна практика як спосіб адаптації майбутніх спеціалістів до європейських умов праці та ведення бізнесу // Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Модернізація освітної діяльності: проблеми та завдання ВНЗ на шляху входження України в європейський освітній простір». – Полтава, ПУСКУ. – 2008. – С. 111-112.

162. Слащева А.В., Полевая Е.А. Перспективы производства мороженого с функциональными свойствами // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Питання технології та гігієни харчування». – Д., ДонНУЕТ. – 2009. – С. 82.

163. Слащева А.В., Гончаренко Г.М. Математичне моделювання технологічних параметрів виробництва та рецептур рибних січених виробів з рослинною добавкою // Матеріали ІІІ міжнародної наукової-практичної конференції «Харчові добавки. Харчування здорової і хворої людини». – Донецьк, ДонНУЕТ. – 2009. – С. 23-24.

164. Слащева А.В. Про організацію самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Технологічні основи безпеки продуктів харчування» // «Інновації і якість вищої освіти»: зб. тез доп. учасників ювілейної НМК науково-педагогічних працівників університету, присвяченої 90-річчю освітньої діяльністі. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С. 77.

165. Коршунова Г.Ф., Слащева А.В. Проблема продовольственной безопасности в контексте социально-экономической независимости Украины // Матеріали І міжгалуз. НПК «Актуальні проблеми безпеки харчування». – Д.: ДонНУЕТ, 2010. – С. 7-8.

166. Слащева А.В. Пищевые риски генно-модифицированных продуктов // Матеріали І міжгалуз. НПК «Актуальні проблеми безпеки харчування». – Д.: ДонНУЕТ, 2010. – С. 55-56.

167. Слащева А.В., Шевченко О.А. Молекулярная кухня и низкотемпературная тепловая обработка мяса // Матеріали І всеукр. НПК студ., асп. та мол. вч. «Наукова творчість молоді в індустрії гостинності». – Д.: ДонНУЕТ, 2010. – С. 34-35.

168. Слащева А.В., Науменко Ю.В. Пути решения проблемы комплексной переработки молока в условиях экономического кризиса//«Ukraine-Slovakia: factors, problems and features of world econo my globalization». – Том 1. – С. 64-65.

169. Слащева А.В., Завгородняя Ю.П. Блюда в стиле фьюжн как способ усовершенствования рационов питания студентов // Матеріали Всеукр. семінару молодих вчених, аспірантів та студентів «Основи раціонального харчування студентів», присв. 90-річчю ДонНУЕТ. – Д.: ДонНУЕТ, 2010. – С. 40-41.

170. Слащева А.В., Папченко Т.С. Функціонально-технологічні показники напівфабрикату для м’якого морозива „Йодіс-М” // Матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. „Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття”. – Х., ХДУХТ, 2010. – С.67-68.

171. Слащева А.В. Про організацію ІЗС «Патентні дослідження» при вивченні дисципліни «Патентознавство» згідно з вимогами СУЯ Доннует в умовах КМС // Збірник тез доповідей учасників НМК «Інновації і якість вищої освіти». – Д.: ДонНУЕТ, 2011. – С. 133-134.

172. Слащева А.В., Налбатова К.О. Шляхи удосконалення технології морозива з функціональними добавками // Збірник тез студентських наукових праць «Техніка та технологія харчових виробництв». – Д.: ДонНУЕТ, 2011. – С. 122.

173. Слащева А.В. Про організацію самостійної роботи студентів в умовах ECTS при вивченні дисципліни «Технологічні основи безпеки продуктів харчування»// Мат. НМК «Інновації і якість вищої освіти». – Д.: ДонНУЕТ, 2012. – С.198-200.

174. Слащева А.В., Лященко А.О. Дослідження функціонально-технологічних показників йодовмісного напівфабрикату для заморожених десертів // Тези доповідей всеукр. НПК молод. учених і студентів «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, РГГ і торгівлі». – Х.: ХДУХТ, 2012. – С.16.

175. Слащева А.В., Пермякова Ю.М. Розробка технологій морозива з низьким глікемічним індексом // Мат. міжнар. НПК «Проблеми гігієни та технології харчування. Сучасні тенденції і перспективи розвитку». – Д.: ДонНУЕТ, 2012. – С. 207-208.

176. Слащева А.В., Брадславская Э.Я. Перспективы в области разработки продуктов специального назначения в Израиле // Матеріали VI міжгалуз.міжнарод. НПК«Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини». – Д.: ДонНУЕТ, 2013. – С.93-94.

177. Слащева А.В., Пермякова Ю.М. Технологія термостабільної начинки з протекторними властивостями // Матеріали VI міжгалуз. міжнарод. НПК «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини». – Д.: ДонНУЕТ, 2013. – С.146-147.

178. Слащева А.В., Косаренко С.Ю. Сучасні способи теплової обробки м’яса // Матеріали VI міжгал. міжнар. НПК «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини». – Д.: ДонНУЕТ, 2013. – С. 259.

179. Слащева А.В., Пермякова Ю.М. Перспективи створення термостабільних начинок з функціональними властивостями // Тези доповідей Міжнародного форуму студентів, аспірантів, і молодих вчених. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2013. – С. 345-346.

180. Слащева А.В., Косаренко С.Ю. Перспективи використання нетрадиційних способів теплової обробки продуктів в ПРГ // Материалы ІV Всеукраинской студенческой НТК «Устойчивое развитие городов». – Х.: ХНУГХ, 2013. – С. 178-179.

181. Гніцевич В.А., Коршунова Г.Ф., Слащева А.В. Розробка технології заморожених десертів функціонального призначення// Матеріали І Міжнародної НПК «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань». – Х.: вид-во «ЕСЕН», 2013. – С. 60.

182. Слащева А.В., Пермякова Ю.М. Новая термостабильная начинка на основе тыквы и топинамбура // Материалы ІХ междунар. НПК «Техника и технология пищевых производств». – Могилев: МГУП, 2013. – С. 116.

183. Гніцевич В.А., Слащева А.В., Чехова Н.С.Біологічна безпека напівфабрикату на основі печериць та насіння гарбуза // Матеріали НПК молодих вчених «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки». – К.: ДУ «ІГМЕ ім. Марзєєва НАМН України», 2013. – С. 123-124.

184. Слащева А.В., Золотухіна І.В., Косаренко С.Ю. Інноваційні способи теплової обробки м’яса диких тварин // Матеріали міжнародної НПК «Індустрія сервісу: актуальні питання та інноваційні аспекти» в рамках Кримського пулу міжнар. НПК «Наукові досягнення – в практичну діяльність». – Євпаторія: ХДУХТ, 2013. – С. 45-46.

185. Слащева А.В., Левкина В.Е. Использование корзинок подсолнечника в пектиновом производстве // Материалы ІІІ междунар. инновационная НПК «Современная торговля: теория, практика, перспективы развития». – РФ, М.: МГУ, 2014. – С. 322-324.

186. Слащева А.В., Льовкіна В.Є. Перспективи в області переробки пектиновмісної сировини // Матеріали тематич. збірника наукових праць «Техніка та технологія харчових виробництв». – Д.: ДонНУЕТ, 2014. – С. 133-135.

187. Слащева А.В., Сабіров О.В., Никифоров Р.П. Особливості організації самостійної роботи магістрів з питань безпеки продуктів // Матеріали НМК науково-педагогічних працівників університету «Інновації і якість вищої освіти». - Д.: ДонНУЕТ, 2014. – С. 444-445.

188. Слащева А.В., Попова С.Ю., Брадславська Е.Я. Перспективи пошуку нової сировини для пектиновмісних концентрованих напівфабрикатів / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності». – Харків: ХДУХТ, 2015. – С. 315-317.

189. Слащева А.В., Попова С.Ю., Коваленко О.А. Оцінка властивостей клейковини дріжджового тіста з використанням сухої картопляної добавки / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності». – Харків: ХДУХТ, 2015. – С. 317 -319.

190. Сімакова О.О., Кужелева Ю.В. Оптимизация питання – путь к сохранению и укреплению здоров’я нации // Техника и технология пищевых производств. Сборник тезисов докладов участников 5-ой международной конференции студентов и аспирантов.- Могилев: МГУП, 2006.- С.140.

191. Сімакова О.О., Кужелева Ю.В. Фізико-хімічне обґрунтування антиоксидантних властивостей рослин // Збірник тез доповідей учасників 72-ої наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів.- Київ: НУХТ, 2006.-Ч.2.- С.82.

192. Сімакова О.О., Шурпач Ю.С. Ковтуненко Н.В. Никифоров Р.П. Розробка паштетів з функціональними властивостями із м”яса курчат-бройлерів // Збірник тез доповідей учасників 72-ої наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів.- Київ: НУХТ, 2006.-Ч.2.- С.82.

193. Сімакова О.О. Роль функциональных пищевых продуктов в стимуляции физической работоспособности // Збірник наукових праць.- Одеса: ОНАХТ, 2006.-Т.2.-Вип.12.- С.341.

194. Сімакова О.О. Фізико-хімічне обґрунтування антиоксидантних властивостей рослин // Обладнання та технології харчових виробництв. Тематичний збірник наукових праць.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- Вип.14.- С. 211-215.

195. Сімакова О.О., Кужелева Ю.В. Оптимізація харчування – шлях до зберігання і поліпшення здоров’я нації // Збірник тез доповідей студентів за підсумками науково-дослідної роботи за 2005 рік.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- Вип.8.- С.248.

196. Сімакова О.О., Коршунова Г.Ф. Украинское хлебопечение– перспективы развития // Вестник Меркурія. Журнал.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- №3.- С.10.

197. Сімакова О.О., Коршунова Г.Ф. Про роль баз практики в працевлаштуванні інженерів-технологів // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Збірник статей за результатами науково-практичної конференції.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.- С.202-204.

198. Шубін О.О., Сімакова О.О., Полякова А.В. Влияние растительных добавок на характеристики жирового компонента слоеного теста // Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства. Сборник статей по результатам международной научно-практической конференции.-Челябинск: ЮУргу, 2006.- С.107-112.

199. Сімакова О.О., Ільдірова С.К. Камсуліна Н.В. Руденко Г.В. Перспективи дослідження антиоксидантних властивостей деяких рослин // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини. Збірник тез доповідей учасників ІІ-ої міжгалузевої науково-практичної конференції.- Донецьк: ДонДУЕТ.- 2007.- С.127-128.

200. Шубін О.О., Сімакова О.О., Полякова А.В. Плодові порошки в технології борошняних кондитерських виробів // Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка. Збірник тез доповідей учасників науково-практичної конференції .- Святогірськ: ДонДУЕТ, 2007.- С.150.

201. Сімакова О.О., Руденко Г.В. Пути оптимизации питания // Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма. Сборник тезисов докладов участников второй международной научно-практической конференции.- Орел: ОрелГТУ, 2007.- С.169.

202. Сімакова О.О., Руденко Г.В. Разработка способов повышения качества и пищевой ценности изделий из пшеничной муки // Техника и технология пищевых производств. Сборник тезисов докладов участников 6-ой международной конференции студентов и аспирантов.- Могилев: МГУП, 2007.- С.122.

203. Полякова А.В., Сімакова О.О. Наукове обґрунтування антиоксидантних властивостей деяких рослин // Обладнання та технології харчових виробництв: Тематичний збірник наукових праць.- Вип.16.: Донецьк: ДонНУЕТ, 2007.- Вип.16.-С. 173-178.

204. Шубін О.О., Сімакова О.О., Полякова А.В. Інтегральна оцінка якості листкових виробів із рослинними добавками з антиоксидантними властивостями // Вісник. Науковий журнал. Донецьк: ДонНУЕТ, 2007.- №1(33).- С.12-22.

205. Сімакова О.О., Стіборовський С.Е., Ільдірова С.К. Аналіз функції контролю знань студентів під час проходження практики // Інновації і якість вищої освіти. Збірник тез доповідей учасників науково-методичної конференції.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2007.- С.355-356.

206. Сімакова О.О., Слащева А.В. Про роль виробничої практики в працевлаштуванні інженерів-технологів // Інновації і якість вищої освіти. Збірник тез доповідей учасників науково-методичної конференції.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2008.- С.322-323.

207. Сімакова О.О., Хаспегян М.В. Вплив збагаченої калієм води на процес тісто ведення // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Збірник тез доповідей учасників всеукраїнської наукової конференції студентів.- Харків: ХДУХТ, 2008.- С.90.

208. Сімакова О.О. Про роль практичної підготовки молоді у майбутньому працевлаштуванні інженерів-технологів // Сучасна Україна – альтернативи поступу. Збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2008.- С.122-124.

209. Сімакова О.О. Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна // Обладнання та технології харчових виробництв. Тематичний збірник наукових праць.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2008.- Вип.18.-С. 63-73.

210. Сімакова О.О., Хаспегян М.В. Перспективи дослідження антиоксидантних властивостей рослинної сировини // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 столітті. Збірник тез доповідей учасників 74-ої наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів.- Київ.- НУХТ, 2008.- С.308.

211. Сімакова О.О., Федотова Н.А. Физико-химическое обоснование антиоксидантних свойств растений // Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства. Сборник статей по результатам международной научно-практической конференции.- Челябинск: ЮУргу, 2008.- С.119-122.

212. Сімакова О.О., Коршунова Г.Ф. Роль виробничої практики в працевлаштуванні інженерів-технологів // Модернізація освітньої діяльності. Збірник тез доповідей учасників міжнародної науково-методичної конференції.- Полтава: ПУСКУ, 2008.- С.27-28.

213. Сімакова О.О., Люта А.В. Козін С.К. Пути оптимизации питания // Техника и технология пищевых производств. Сборник тезисов докдадов участников 6-ой международной конференции студентов и аспирантов.- Могилев: МГУП, 2008.- С.134.

214. Сімакова О.О., Хаспегян М.В. Разработка изделий из слоеного теста функционального назначения // Техника и технология пищевых производств. Сборник тезисов докдадов участников 6-ой международной конференции студентов и аспирантов.- Могилев: МГУП, 2008.- С.135.

215. Сімакова О.О., Мозолев І.В. Залежність процесу тістоведіння від впливу збагаченої калієм рецептурної води // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини. Збірник тез доповідей учасників ІІІ-ої міжгалузевої науково-практичної конференції.- Донецьк: ДонДУЕТ, 2009.- С.266-267.

216. Сімакова О.О., Вплив збагаченої калієм води на процес тісто ведіння // Обладнання та технології харчових виробництв. Тематичний збірник наукових праць.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.- Вип.18.-С. 272-275.

217. Сімакова О.О., Данильченко О.О. Современные направления в технологии приготовления блюд и их оформлении // Збірник тез доповідей учасників першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.- С.174.

218. Сімакова О.О., Гордієнко Д.В. Использование продуктов переработки сои при производстве соусов // Збірник тез доповідей учасників першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.- С.68.

219. Сімакова О.О., Романченко К.Ю. Использование нетрадиционного растительного сырья в технологи бисквитных полуфабрикатов // Збірник тез доповідей учасників першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.- С.69.

220. Сімакова О.О., Іловайська Т.Є. Пищевые добавки в пряничних изделиях // Збірник тез доповідей учасників першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.- С.70.

221. Сімакова О.О., Іловайська Ю.Є. Новое в технологи производства галетного печенья // Збірник тез доповідей учасників першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.- С.71.

222. Сімакова О.О., Мозолев І.В. Залежність процесу тістоведіння від впливу збагаченої калієм рецептурної води // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 столітті. Збірник тез доповідей учасників 75-ої наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів.- Київ: НУХТ, 2009.- С.297.

223. Сімакова О.О., Мозолев І.В. Вплив збагаченої калієм рецептурної води на властивості продуктів харчування // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 столітті. Збірник тез доповідей учасників 75-ої наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів.- Київ: НУХТ, 2009.- С.302.

224. Сімакова О.О., Романченко К.Ю. Использование нетрадиционного растительного сырья в технологии бисквитных полуфабрикатов // VI Международная научно-техническая конференция «Техника и технология пищевых производств». Сборник докладов.- Могилев: МГУП, 2009.- С.163.

225. Сімакова О.О., Іловайська Т.Є. Пищевые добавки в пряничних изделиях // І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів. Збірник доповідей.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.- С.70.

226. Сімакова О.О., Коршунова Г.Ф. Фізико-хімічне обґрунтування антиоксидантних властивостей рослин // І Міжнародна науково-практична конференція «Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства». Збірник доповідей.- Полтава: ПУСК, 2009.- С.149-151.

227. Сімакова О.О., Романченко К.Ю. Использование нетрадиционного растительного сырья в технологии бисквитных полуфабрикатов // Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка». Збірник доповідей.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.- С.92.

228. Сімакова О.О., Коршунова Г.Ф., Ільдірова С.К. Реалізація практичної підготовки студентів до майбутнього працевлаштування випускників зі спеціальності «Технологія харчування» // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи випускників вищих навчальних закладів».- Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.- С.152-154.

229. Сімакова О.О., Данильченко О.О. Современные тенденции развития новых направлений в технологии приготовления блюд и их оформлении // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Україна-Словаччина: фактори, проблеми і особливості глобалізації світової економіки».- Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- С.77-78.

230. Сімакова О.О., Зоріна О.П. Наукове обґрунтування використання прянощів у чеській кухні // Матеріали Всеукраїнського семінару молодих вчених, аспірантів та студентів «Основи раціонального харчування».- Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- С.54.

231. Сімакова О.О., Лемова Ю.В. Використання глазурі сирцевої в процесі виробництва кондитерських виробів // Техніка та технологія харчових виробництв: зб. тез студ. наук. пр. Технічна серія.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- Вип.3 - С.148-150.

232. Сімакова О.О. Использование нетрадиционного растительного сырья в технологии бисквитных п/ф // І Міжгалузева науково-практична конференція «Актуальні проблеми безпеки харчування». Збірник доповідей.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- С.49.

233. Сімакова О.О., Гордієнко Д.В. Использование продуктов переработки сои при производстве соусов // І Міжгалузева науково-практична конференція «Актуальні проблеми безпеки харчування». Збірник доповідей.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- С.48.

234. Сімакова О.О., Карнаушенко Н.С. Научное обоснование асортимента и технологии кондитерських изделий из заварного теста // VII Международная научно-техническая конференция «Техника и технология пищевых производств». Сборник докладов.- Могилев: МГУП, 2010.- С.158.

235. Сімакова О.О. Взаємодія білкового комплексу пшеничного борошна з катіонами важких металів // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- Вип.25.- С. 223-229.

236. Сімакова О.О., Данильченко О.О. Современные тенденции развития новых направлений в технологии приготовления блюд и их оформлении // Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- С.115-116.

237. Сімакова О.О., Іловайська Т.Є. Использование пищевых добавок при производстве пряничных изделий // Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.- С.116-117.

238. Сімакова О.О., Скубенко О.Г. Пути оптимизации питания // Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини».- Донецьк: ДонНУЕТ, 2011.- С.85.

239. Сімакова О.О., Бобров А.І. Разработка способов повышения качества и пишевой ценности изделий из пшеничной муки // Техніка та технологія харчових виробництв: зб. тез студ. наук. пр. Технічна серія.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2011.- Вип.6 - С.239-240.

240. Семенова Л.Я., Сімакова О.О. Вплив морської капусти на якісні показники дріжджового тіста // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2011.- Вип.27.- С. 239-244.

241. Сімакова О.О., Зевахіна В.С. Использование продуктов переработки сои при производстве соусов // VIIІ Международная научно-техническая конференция «Техника и технология пищевых производств». Сборник докладов.- Могилев: МГУП, 2011.- С.198.

242. Семенова Л.Я., Сімакова О.О. Вплив ламінарії цукрової на якісні показники дріжджового тіста // Вісник ДонНУЕТ. Технічні науки.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012.- Вип. № 1 (53).- С.153-157.

243. Семенова Л.Я., Сімакова О.О. Технологія натуральних барвників і їх використання // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми гігієни та технології харчування. Сучасні тенденції і перспективи розвитку».- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012.-С.167-168.

244. Сімакова О.О., Семенова Л.Я., Маслак Г.І. Гигиенические основы нормирования питания различных групп населения // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми гігієни та технології харчування. Сучасні тенденції і перспективи розвитку».- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012.- С.187-188.

245. Семенова Л.Я., Сімакова О.О., Подганюк К.В. Перспективи використання напівфабрикатів із м’яса в технології приготування страв // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми гігієни та технології харчування. Сучасні тенденції і перспективи розвитку».- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012.- С.146-147.

246. Семенова Л.Я., Сімакова О.О. Перспективы использования цветов в технологиях сладких блюд // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми гігієни та технології харчування. Сучасні тенденції і перспективи розвитку».- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012.- С.151-152.

247. Сімакова О.О., Маслак Г.І. Проблема создания современных продуктов питания повышенной пищевой ценности // 78 наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у 21 столітті». Збірник доповідей.- Київ: НУХТ, 2012.- С.61-62.

248. Сімакова О.О. Роль воды в повышении качества хлебобулочных изделий // Материалы 11 Международной научно-практической конференции «Направления развития технологии, организации и гигиены питания в современных условиях».- Орел: ОГИЭТ, 2012.- С.239.

249. Simakova O., Korshunova A., Semenova L. Influence of sea kale on quality of dough // Міжнародна конференція «BIOATLAS». Збірник доповідей.- Румунія: EcoAgritourism, 2012.- С.238-242.

250. Сімакова О.О., Скубенко О.Г. Постановка проблемы использования натуральных красителей на мясоперерабатываю-щих предприятиях Украины // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Наукова творчість молоді в індустрії гостинності».- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012.- С.181-183.

251. Сімакова О.О. Вплив води на якість хліба // Swordl. Технічні науки.- Одеса: Купрієнко, 2012.- Том 10.- С.88-90.

252. Сімакова О.О., Маслак Г.І. Проблема создания современных изделий из ржаной муки повышенной ценности // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, Одеса, ОНАХТ, Т.1., 2012.- С.12-14.

253. Сімакова О.О., Федотова Н.А. Использование пищевых добавок при производстве пряничних изделий // Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів, Одеса, ОНАХТ, Т.1., 2012.- С.17-17.

254. Сімакова О.О., Скубенко О.Г. Новые способы повышения качества и пищевой ценности изделий из пшеничной муки // Материалы Международной научной конференции. профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов «Развитие инновационного потенциала научных исследований кооперативного сектора экономики». - , Москва: Рос. ун-т кооперации, 2012.- С.146-148.

255. Сімакова О.О., Федотова Н.А. Современные тенденции в технологии производства галетного полуфабриката // Материалы Международной научной конференции. профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов «Развитие инновационного потенциала научных исследований кооперативного сектора экономики».- , Москва: Рос. ун-т кооперации, 2012.- С.163-165.

256. Сімакова О.О. Разработка изделий из слоеного теста функционального назначения // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу”, 29 жовтня 2013 р. м. Київ, НУХТ, 2013.- С.222-223.

257. Сімакова О.О., Ванханен В.В., Нелепа А.Є. Дослідження антиоксидантних властивостей рослинної сировини // VI Міжнародна науково-практична конференція “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”, ДонНУЕТ, м. Донецьк, 21-22 березня 2013.-С.145-146.

258. Сімакова О.О., Скубенко О.Г. Новое в повышении качества изделий из пшеничной муки // VI Міжнародна науково-практична конференція “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”, ДонНУЕТ, м. Донецьк, 21-22 березня 2013.- С.257-259.

259. Сімакова О.О., Скубенко О.Г. Дослідження антиоксидантних властивостей рослин // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства і торгівлі», ХДУХТ, м.Харків 25 квітня 2013.- С.45-46.

260. Семенова Л.Я., Стіборовський С.Е., Сімакова О.О. Університетські знання в виробничу діяльність // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів», ДонНУЕТ, м. Донецьк 12 листопада 2013.- С.139-140.

261. Сімакова О.О., Скубенко Е.Г. Новые функциональные добавки в производстве хлебобулочных изделий // Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Випуск 8/2, 2013, ДонНУЕТ, Донецьк, 2013.- С.228-229.

262. Стіборовський С.Е., Сімакова О.О., Слащева А.В., Нефедов Ю.О. Наукове обгрунтування використання вторинної сировини в технологіях функціональних добавок для січених виробів // Обладнання та технології харчових виробництв, м. Донецьк: ДонНУЕТ, Випуск 32, 2014.- С. 92-100.

263. Ільдірова С.К., Сімакова О.О., Попова С.Ю. Використання сухої картопляної добавки в технології виробництва дріжджового напівфабрикату // Науковий журнал «Вісник ДонНУЕТ», серія «Технічні науки», №58, 2014.- С.83-92.

264. Сімакова О.О. Разработка изделий из слоеного теста функционального назначения // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: мат. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учен. і студ. – Х.: ХДУХТ. – 2014.- С.222-223.

265. Сімакова О.О., Крикливець Д.О. Автоматизация предприятий ресторанного хазяйства // ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Харчові технології»и Збірник доповідей.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- С.68.

266. Сімакова О.О., Парфінович К.В. Повышение биологической ценности кисломолочных продуктов // ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Харчові технології» Збірник доповідей.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- С.174.

267. Сімакова О.О., Філатова К.С. Засоби підвищення харчової цінності борошняних виробів // ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Харчові технології» Збірник доповідей.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- С.175-176.

268. Сімакова О.О., Никифоров Р.П., Коренець Ю.М. Вода та якість хліба // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності».- м. Мелітополь-Кирилівка: ХДУХТ, 8-11 вересня 2015.- С.113-114.

269. Коренець Ю.М., Никифоров Р.П., Сімакова О.О. Систематизація показників якості процесу теплової обробки харчової сировини з використанням ІЧ-випромінювання // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності».- м. Мелітополь-Кирилівка: ХДУХТ, 8-11 вересня 2015.- С.163-164.

270. Никифоров Р.П., Сімакова О.О., Коваленко Д.С. Інноваційні шляхи розвитку ресторанного бізнесу в сучасних економічних умовах // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності».- м. Мелітополь-Кирилівка: ХДУХТ, 8-11 вересня 2015.- С.179-180.

271. Сімакова О.О., Крикливець Д.О. Использование добавок при производстве пряничных изделий // VIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- С.119.

272. Сімакова О.О., Парфінович К.В. Пути оптимизации питания // VIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”.- Одеса: ОНАХТ, 2015.- С.95

273. Сімакова О.О. Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна // Вісник ДонНУЕТ. Технічні науки.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015.- Вип. № 2 (63).- С.74-80.

274. Никифоров Р.П., Сімакова О.О. Дослідження функціонально-технологічних властивостей композицій яєчного білка з білково-вуглеводним напівфабрикатом // Вісник ДонНУЕТ. Технічні науки.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015.- Вип. № 2 (63).- С.66-74.

275. Сімакова О.О., Никифоров Р.П. Роль качества питьевой воды в производстве хлеба // Вісник ДонНУЕТ. Технічні науки.- Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2015.- Вип. № 2 (63).- С.98-104.

276. Коршунова Г.Ф., Резцова С.Ю. Горобина шведська як функціональний інгредієнт для продуктів харчування // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. – Д.: ДонДУЕТ. – 2005. – Вип.12. – С.169-174.

277. Коршунова Г.Ф., Резцова С.Ю. Вивчення хімічного складу нетрадиційних рослин // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. – Д.: ДонДУЕТ. – 2005. – Вип.13. – С.82-88.

278. Ільдірова С.К., Камсуліна Н.В., Попова С.Ю. Дослідження умов заморожування виробництв: темат. зб. наук. пр. – Д.: ДонДУЕТ. – 2010. – Вип. 25. – С. 80-84.

279. Ільдірова С.К., Попова С.Ю. Технологічні аспекти засобів підготовки дріжджових напівфабрикатів до заморожування та випікання // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – Х.: ХДУХТ. – 2010. – Вип. 2(12). – С. 247-253.

280. Ільдірова С.К., Попова С.Ю. Дослідження впливу низькотемпературної обробки на життєдіяльність дріжджів у тісті, що піддається заморожуванню // Вісник ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки: науковий журнал. – Д.: ДонНУЕТ. – 2011. – № 1(49). – С. 37-4

крохмалевмісної сировини та визначення впливу на газоутворювальну здатність дріжджового тіста // Обладнання та технології харчових

281. Ільдірова С.К., Попова С.Ю. Дослідження технологічних умов активації дріжджів на якісні показники дріжджового напівфабрикату // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. – Д.: ДонНУЕТ. – 2011. – Вип. 27. – С. 179- 183.

282. Поперечний А.М., Ільдірова С.К., Жданов І.В., Попова С.Ю. Радіаційне сушіння пюре з картопляних відходів // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Технічні науки. – Полтава: ПУЕТ. – 2011. – №1(52). – С. 135-141.

283. Ільдірова С.К., Левіт І.Б., Афенченко Д.С., Попова С.Ю. Дослідження технологічних умов активації дріжджів на якісні показники дріжджового напівфабрикату // Наукові праці ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ. – 2012. – Вип.42. – С. 134-139.

284. Поперечний А.М., Жданов І.В., Попова С.Ю. Сушіння пюре з картопляних відходів з використанням радіаційного теплопідведення // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. – Х.: ХДУХТ. – 2012. – Вип. 1(15). – С. 391-398.

285. Ільдірова С.К., Левіт І.Б., Попова С.Ю. Дослідження властивостей дріжджового напівфабрикату за умови додавання рослинної сировини // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. – Д.: ДонНУЕТ. – 2012. – Вип.29. – С. 204-210.

286. Ільдірова С.К., Левіт І.Б., Попова С.Ю. Дослідження впливу вмісту полісахаридів в крохмальвмісній сировині під дією низькотемпературної обробки // Харчова наука і технологія: науково-виробничий журнал. – Одеса: ОНАХТ. – 2012. – № 1(18). – С. 65-67.

287. S. Ildirova, S. Popova. Scientific grounding and development of the papid technology of yeast semi-finished products with using the industrial afterproducts of the processing the potato raw material // Journal of Eko Agri Tourism. – 2012. Vol 8. – Nr. 1 (24). – Р. 162-167.

288. Ільдірова С.К., Сімакова О.О., Попова С.Ю. Використання сухої картопляної добавки в технології виробництва дріжджового напівфабрикату // Вісник ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки: науковий журнал. – Д.: ДонНУЕТ. – 2014. – № 58. – С. 54-63.

289. Попова С.Ю. Дослідження фракційного складу цукрі вторинних продуктів переробки картоплі // Східно-Європейський журнал передових технологій : науковий журнал. – Харків. – 2015. – № 5/6 (77). – С. 23-29.

290. Попова С.Ю., Никифоров Р.П., Слащева А.В. Удосконалення технологічного процесу одержання виробів із дріжджового тіста прискореним способом // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2015. – №49(1158). – С. 130-134.

291. Попова С.Ю., Никифоров Р.П., Слащева А.В. Оптимізація процесу попередньої активації дріжджів // Технологічний аудит та резерви виробництва: міжнар. наук. журнал. – Харків. – 2015. – № 5/4 (25). – С. 29-35.

292. Попова С.Ю. Дослідження показників якості та безпеки сухої добавки, отриманої із вторинних продуктів переробки картоплі // Наукові праці ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ. – 2015. – № 48. – С. 68-71.

293. Попова С.Ю. Дослідження залежності хлібопекарних властивостей пшеничного борошна від концентрації сухої картопляної добавки // Хранение и переработка зерна: научно-практический журнал. – № 8-9 (195). – 2015. – С. 59-62.

294. Попова С.Ю., Слащева А.В., Никифоров Р.П. Перспективи використання рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів / Вісник ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ. – 2015. – №2(63). – С. 35-42.

295. Слащева А.В., Попова С.Ю. Розробка технології термостійкої начинки на основі гарбуза і топінамбура / Вісник ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ. – 2015. – №2(63). – С. 49-55.

296. Коршунова Г.Ф., Резцова С.Ю. Вивчення технологічних властивостей горобини звичайної // Збірник тез доповідей студентів за підсумками науково-дослідної роботи за 2004 р. – Д.: ДонДУЕТ. – 2005. – Випуск 7.– С. 134-135.

297. Коршунова А.Ф., Резцова С.Ю. Технология термостойких начинок с добавлением рябины обыкновенной // Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма: мат. 2-й междунар. науч.-практ. конф. – Орел, ОрелГИЭТ. – 2007. – С. 140-141.

298. Коршунова Г.Ф., Резцова С.Ю. Використання горобини звичайної у технологіях виробництва термостабільних начинок // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: мат. ІІ міжгалуз. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: ДонНУЕТ, 2007. – С. 188.

299. Попова С.Ю., Іващенко М.В., Квітко Г.В. Перспективи використання дикоростучої сировини // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: мат. ІІІ міжгалуз. міжнар. наук.-практ. конф. –Д.: ДонНУЕТ, 2009. – С. 106-107.

300. Попова С.Ю., Іващенко М.В. Пути повышения питательных свойств овощных паст за счет использования пребиотических добавок // Питання технології та гігієни харчування Іващенко М.В., Попова С.Ю.: мат. І наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів. – Д.: ДонНУЕТ. – 2009. – С. 62.

301. Попова С.Ю., Іващенко М.В., Квітко Г.В. Дослідження лікувальних властивостей розторопші плямистої // Техніка та технологія харчових виробництв: зб. студ. наук. праць – Д.: ДонНУЕТ. – 2009. – С. 150-151.

302. Попова С.Ю, Скляр В.С. Перспективное использование пектинового сырья в производстве изделий из дрожжевого теста // Основи раціонального харчування студентів: мат. всеукр. семін. мол. вчен., аспір. та студ. – Д.: ДонНУЕТ. – 2010. – С. 60.

303. Ільдірова С.К., Попова С.Ю. Перспективи використання рослинної сировини в розробці заморожених борошняних напівфабрикатів // Новітні технології оздоровчих продуктів харчування XXI століття: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХДУХТ. – 2010. – С. 213-214.

304. Ільдірова С.К., Попова С.Ю. Перспективи створення замороженого напівфабрикату високого ступеню готовності // Актуальні проблеми безпеки харчування: мат. І міжгалуз. наук.-практ. конф. – Д.: ДонНУЕТ. – 2010. – С. 24.

305. Попова С.Ю., Михайлова Д.О. Засоби попередньої активації дріжджів для виробництва борошняних виробів // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: мат. ІV міжгалуз. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: ДонНУЕТ. – 2011. – С. 265

306. Ильдирова С.К., Попова С.Ю. Перспективы рационального использования вторичного сырья // Проблеми гігієни та технології харчування. Сучасні тенденції і перспективи розвитку: мат. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: ДонНУЕТ. – 2012. – С. 150-151.

307. Ильдирова С.К., Попова С.Ю. Научное обоснование использования вторичных растительных продуктов в технологии изделий из дрожжевого теста // Направления развития технологии, ораганизации и гигиены питания в современных условиях: мат. II междунар. науч.-практ. конф. – Орел: ОрелГИЭТ. – 2012.– С. 218-220.

308. Ільдирова С.К., Попова С.Ю. Сучасні напрямки розробки борошняних кулінарних виробів // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: мат. VІ міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: ДонНУЕТ. – 2013. – С. 55.

309. Ильдирова С.К., Попова С.Ю. Перспективы рационального использования вторичного сырья // Питання технології та гігієни харчування: мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: ДонНУЕТ. – 2013. – С .16-17.

310. Попова С.Ю., Коваленко А.А., Березняк А.Е.Перспективы использования пектинсодержащего сырья в производстве изделий из дрожжевого теста// Питання технології та гігієни харчування: мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: ДонНУЕТ. – 2013. – С. 35-36.

311. Попова С.Ю., Коваленко О.А., Сушіння як перспективний метод обробки сировини // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємства: наукові пошуки молоді: всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів. – Харків: ХДУХТ. – 2014. – С. 18-19.

312. Слащева А.В., Попова С.Ю., Коваленко О.А. Оцінка властивостей клейковини дріжджового тіста з використанням сухої картопляної добавки // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: мат. міжнар. наук.-практ. конф. – Мелітополь – Кирилівка. – 2015. – С. 317.

313. Слащева А.В., Попова С.Ю., Братславська Е.Я. . Перспективи пошуку нової сировини для пектиновмісних концентрованих напівфабрикатів // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: мат. міжнар. наук.-практ. конф. – Мелітополь – Кирилівка. – 2015. – С. 315.

314. Попова С.Ю., Коваленко О.А. Перспективи використання сухої картопляної добавки у технологіях виробництва хлібобулочних виробів із заморожених тістових заготовок // Проблеми формування здорового способу життя у молоді: мат. VIІІ всеукр. наук.-практ. конф. – Одесса, ОНАХТ. – 2015. – С. 34.

315. Попова С.Ю., Яковішена А.В. Перспективи використання розторопші плямистої у харчуванні // Проблеми формування здорового способу життя у молоді: мат. VIІІ всеукр. наук.-практ. конф. – Одесса, ОНАХТ. – 2015. – С. 48.

316. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В. Порівняльна характеристика синтетичних антиоксидантів харчових жирів // Тематичний збірник наукових праць “Обладнання та технології харчових виробництв”. Випуск 14.–Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – С.155-161.

317. Дуленко Л.В., Коршунова Г.Ф., Горяйнова Ю.А.Порівняльнахарактеристика біологічної активності дикорослих Донецького регіону сімейства марєвих// Тематичний збірник наукових праць “Обладнання та технології харчових виробництв”. Випуск 16.–Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. – С.155-161.

318. Полякова А.В., Горяйнова Ю.А. Використання рослинних добавок в технології листкових виробів // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. -Луганськ: ЛНАУ, 2008. - № 88. – С. 176-179.

319. Полякова А.В., Горяйнова Ю.А. Вплив порошків сухих ягід на структурно-механічні властивості тіста (фахове видання)// Вісник ДонНУЕТ. Технічні науки. -Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. -Вип. № 1(41). – С. 234-238

320. Горяйнова Ю.А., Полякова А.В. Порівняльна характеристика білої та чорної шовковиці та вплив цих добавок на стан білково-протеїназного комплексу пшеничного борошна (фахове видання) // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. –Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – Вип.27. –С. 266-271.

321. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Иccледованиевлияния добавок изплодовшелковицы на рецептурный компонент мучныхкондитерскихизделий // Современнаяторговля: теория, практика, перспективыразвития: МатериалыТретьеймеждународнойинновационнойнаучно-практическойконференции [Электронный ресурс]. – М.: ИздательствоМосковскогогуманитарногоуниверситета, 2014. – С. 228-232.

322. Лесишина Ю.О. Структурно-груповий хімічний склад насіння винограду VitisVinifera«Лідія», що зростає в Донецькому регіоні / Ю.О. Лесишина, Ю.А. Горяйнова // Вісник ДонНУЕТ. Сер.: Техн. науки. – 2016. – №1.

323. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А.,Вплив кредитно-модульної системи організації навчального процесу на успішність студентів 1-го курсу ФМТМС // Національна вища освіта України: шляхи реформування: тези доповідей науково-методичної конференції. – Донецьк:ДонДУЕТ, 2006.– С.298-299.

324. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Тестування як один із засобів поточного контролю знань студентів 1-го курсу ФМТМС // Національна вища освіта України: шляхи реформування: тези доповідей науково-методичної конференції. – Донецьк:ДонДУЕТ, 2006.– С.299-300.

325. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А.,Іщенко А.В. Викладання аналітичної хімії для студентів факультету маркетингу, торгівлі та митної справи ДонДУЕТза кредитно-модульною системою // Сучасні концепції викладання аналітичної хімії в системі підготовки спеціалістів для Донецького регіону : матеріали обласного науково-методичного семінару. - Донецьк: ДонНУ, 2006.– С. 22-23.

326. ПоляковаМ.В., ЧесноковаЛ.А., ПершинаИ.С, Дуленко Л.В,Горяйнова Ю.А.Изучениеантиоксидантнойактивностисинтетическихлекарственныхпрепаратов по отношению к пищевым жирам // Техника и технологияпищевыхпроизводств:тезисыдокладовМеждународнойнаучнойконференциистудентов и аспирантов.- Могилев: УО «МГУП», 2006. – С.185.

327. Горяйнова Ю.А.,ДуленкоЛ.В.Предметна олімпіада - один із засобів активізації навчального процесу // Інновації і якість вищої освіти:тези доповідей науково-методичної конференції. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2007.– С.301-303

328. Горяйнова Ю.А. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу при викладанні дисципліни „Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів” (перша частина) // Матеріали міжнародного науково-методичного семінару „Проблеми викладання хімічних дисциплін щодо реалізації принципів Болонського процесу”, присвяченого 75-річчю Донецької області. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – С. 95-96.

329. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В., Борзенко Д.О. Використання лободи червоної для функціональних продуктів харчування // Матеріали Другої міжгалузевої міжнародної науково-практичної конференції “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”, Донецьк:ДонНУЕТ, 2007.– С. 26-27.

330. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В. Борзенко Д.О.Можливістьвикористання синтетичних антиоксидантів жирів в сучасних умовах// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Віддалені наслідки впливу іонізуючого випромінювання”, 23-25 травня 2007р., Київ, Україна: - К.: ЗАТ „НІЧЛАВА”, 2007. С. 277-279.

331. Кузина Ю.А., Безгин В.С., Радченко Т.А.,Горяйнова Ю.А.О проблемезагрязненияпочвпромышленнымипредприятиямиДонбасса // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених„Соціально-економічні та правові аспекти трансфор-мації українського суспільства”. – Донецьк: ЕКОПРЕС, 2008. – С.256-257.

332. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А. Особливості впровадження кредитно-модульної системи під час вивчення дисципліни „Неорганічна хімія” студентами факультету харчування заочної форми навчання //Інновації і якість вищої освіти: зб. тез доп. учасн. наук.-метод. конф. ун-ту. –Донецьк: ДонНУЕТ,2008. - С. 353-354.

333. Горяйнова Ю.А. Викладання неорганічної та аналітичної хімії для студентів факультету харчування заочної форми навчання ДонНУЕТ за кредитно-модульною системою // Матеріали обласного науково-методичного семінару «Контроль якості знань в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу з хімічних дисциплін». -Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 44-45.

334. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В., Полякова А.В. Культурно-освітні аспекти у роботі кураторів академічних груп //Матеріали І регіональної науково-практичної конференції «Інститут академкураторства у кредитно-модульній системі навчання в Україні». - Донецьк: ДонНУ, 2008. - С. 47-50.

335. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В., Полякова А.В. Різноманітність форм поточного модульного контролю – шлях до підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів з дисципліни „Аналітична хімія” //Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції «Вища освіта в контексті Болонського процесу». – Полтава: АСМІ, 2008. – С. 221-223.

336. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В. Застосування комп’ютерної програми „Тести”при вивченні курсу аналітичної хімії // Комп’ютерні технології навчального призначення з хімії: Тези доповідей VIII Української науково-методичної конференції. Донецьк: ДонНУ, 2008. –С. 10.

337. Виниченко А.В., Ищенко Э.А. Гулевская Н.Н.,Горяйнова Ю.А.Гуминовыевеществаизопавшейлиствы: получение и исследование// Техніка та технологія харчових виробництв: зб. тез студ. наук. пр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. -Вип. 3. - С. 131-132.

338. Полякова А.В., Горяйнова Ю.А. Оценкакачестваслоеныхизделий с растительными добавками // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини. Матеріали ІІІ міжнарод. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 352-354.

339. Вініченко А.В. Іщенко Е.А. Гулевська Н.Н.,Горяйнова Ю.А., Полякова А.В. Отримання та дослідження гумінових речовин з опалого листя Донецького регіону // Матеріали II Всеукраїнської науково-теоретичної конференції ТДТУ імені Івана Пулюя „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання”. –Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2009. -Т. 1. – С. 273.

340. Безгин В.С. Кузина Ю.А. Радченко Т.А., Горяйнова Ю.А.Загрязненияпочвпромышленнымипредприятиями – одна изэкологических проблем Донбасса // МатериалыVIIIМеждународнойнаучнойконференцииаспирантов и студентов «Охранаокружающейсреды и рациональноеиспользованиеприродныхресурсов». –Донецьк: ДонНТУ, 2009. – С. 198-199.

341. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Экологическиеисследованиякак одна из форм воспитаниямолодежи // MateryalyVmiedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji„Aktualneproblemynowoczesnychnauk – 2009”. 07-15 czervca 2009 roku. Volum 19.ChemiaIchemicznetechnologie.Ekologia.GeografiaIgeologia.Przemysl: Naukaistudia, 2009. –C.49-50.

342. Полякова А.В., Горяйнова Ю.А. Дослідження антиоксидантної активності ягідних порошків // Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка”. -Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. –С. 87-89.

343. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Использованиематематических знаний в решениирасчетных задач по химии // Дистанційний XV регіональний науково-методичний семінар „Застосування та удосконалення методики викладання математики”. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - С. 117-119.

344. Горяйнова Ю.А.Аналіз характеру тестових завдань з аналітичної хімії при використанні комп’ютерної програми „Тести” // Інновації і якість вищої освіти: зб.тез доповідей учасників науково-метод. конф. науково-педагогічних працівників ун-ту –Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. - С.484-485.

345. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Контролююча комп’ютерна програма „Тести” як одна з форм об’єктивного оцінювання знань студентів // Міжнар. наук. метод. конф. „Проблеми викладання хімічних дисциплін щодо реалізації принципів Болонського процесу.” –Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. –С. 118-120.

346. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Самостійна робота студентів як складова сучасної вищої освіти // Удосконалення форм і методів самостійної роботи студентів в творчій підготовці спеціалістів: матер. обл. наук. метод. семінару. –Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 52-54.

347. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В. Застосування комп’ютерної програми „Тести” для проведення підсумкового модульного контролю з курсу „Аналітична хімія” // Удосконалення форм і методів самостійної роботи студентів в творчій підготовці спеціалістів: матер. обл. наук. метод. семі-нару. –Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 51-52

348. Коротких О. І.,Горяйнова Ю.А. Про можливість використання шовковиці різних сортів Донецького регіону як харчової добавки // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI сто-літті. Матеріали 76-ої наукової конференції молодих учених, аспі-рантів і студентів. - Київ: НУХТ, 2010.–С. 36

349. Коротких О.І., Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Шовковиця Донецького регіону - харчова добавка продуктів з заданими властивостями// Основи раціонального харчування студентів. Матеріали Всеукраїнського семінару молодих вчених, аспірантів та студентів. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010.-С. 57.

350. Марченко Ю.І., Бондарчук М.Є., Горяйнова Ю.А. Хімічні методи аналізупід час дослідження якості морозива // «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі». Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. –Харків: ХДУХТ, 2010. –ч. 1. –С. 326.

351. Коротких О. І., Гончаров А.В.,Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В.Використання шовковиці як харчової добавки в продуктах із заданими властивостями // «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі». Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів. –Харків: ХДУХТ, 20 квітня 2010. –ч. 1. С.92.

352. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В.Полякова Е.М.Химическиеметодыанализа при исследованиикачестванекоторыхвидов мороженого //Актуальні роблеми безпеки харчування. Матеріали І міжгалуз. наук.-практ. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. –С.116.

353. Коротких А.И., Гончаров А.В.,Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В.Перспективыиспользованияшелковицы для производствапродуктов с заданнымисвойствами // Сб. тез. межд. науч.-практ. конф. студ. и аспир. «Студентывузов - школе и производству», посвященнойгоду учителя в России. –Ишим: ИГПИ им. П.П. Ершова, 2010. - С. 255.

354. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В. Універсальність комп’ютерної програми „Тести” як одного з засобів контролю знань студентів // Сучасні проблеми та напрямки викладання хімічних дисциплін при підготовці конкурентоздатних фахівців. Мат. регіон. науково-метод. семінару.-Донецьк: ДонНУ,2010.– С. 74-76

355. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А.Екологічні аспекти викладання деяких хімічних дисциплін // Сучасні проблеми та напрямки викладання хімічних дисциплін при підготовці конкурентоздатних фахівців. Мат. регіон. науково-метод. семінару. -Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 97-99.

356. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В. Комп’ютерна програма „Тести” – один із універсальнихзасібів контролю знань студентів // «Інновації і якість вищої освіти: збірник тез доповідей учасників ювілейної науково-методичної конференції науково-педагогічних працівників університету, присвяченої 90-річчю освітньої діяльності». –Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С. 591-593.

357. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А.Вивчення впливу часу та температури зберігання деяких продуктів харчування на вміст в них аскорбінової кислоти (тези) //СборникдокладовМежд. научн. конф. «Химическаятермодинамика и кинетика» в рамках Межд. годахимии, объявленногоГенеральнойАссамблеей ООН. -Донецьк: ДонНТУ:«Донецька Політехніка», 2011.-С. 42-43.

358. Полякова А.В.,Горяйнова Ю.А.,Полякова О.М. Оптимізація рецептурної кількості рослинних добавок в технології листкових напівфабрикатів //Мат. XVII регіон. наук.-метод. семінару «Застосування та удосконалення методики викладання математики». –Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. - С. 89-91.

359. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Дослідження впливу порошків чорної та білої шовковиці на білково-протеїназний комплекс пшеничного борошна // Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнар. наук.-техн. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С.292-294.

360. Вініченко А.В., Іщенко Е.А.,Гулевська Н.М., Горяйнова Ю.А.,Гумінові речовини з опалого листя: отримання та дослідження // Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і студентів«Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів». Збірка доповідей. –Донецьк: ДонНТУ, 2011. –Т. 2.-С.186-187.

361. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В.Загребна А. О., Борлова В.В.,Вивчення впливу плодів шовковиці на стан білково-протеїназного комплексу пшеничного борошна // Зб. тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф. «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, готельного, ресторанного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг» - Харків: ХДУХТ, 2011. -С. 24.

362. Коротких О.І. Гончаров А.В., Горяйнова Ю.А., Полякова А.В.Комплексна переробка рослинної сировини Донецького регіону//Техніка та технологія харчових виробництв. Зб. Тез студ.наук.пр. Технічна серія – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011.– Вип. 6. – С. 216.

363. Полякова А.В., Горяйнова Ю.А.,Панкова Я.Г.Облепихакрушиновиднаякак добавка к мучнымкондитерскимизделиям//Перша Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми харчової промисловості та підготовки кадрів для галузі». -Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011.– С. 67.

364. Полякова А.В., Горяйнова Ю.А.,Панкова Я.Г.Исследованиевлиянияоблепиховогопорошка на клейковинный комплекс муки при производствеовсяногопеченья// VIIIМеждународнаянаучно-техническая конференция «Техника и технологияпищевыхпроизводств». -Могилев: Могилевскийгосударственныйуниверситетпродовольствия, 2011. –С. 56.

365. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В., Панкова Я.Г. Ільїнська А.А.Вивчення впливу деяких добавок рослинного походження на стан білкового комплексу борошна // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини.Матеріали IV Між-народної міжгалузевої науково-практичної конференції.– Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. -С. 217-219.

366. Полякова А.В., Горяйнова Ю.А. Технологія виробництва вівсяного печива з добавкою обліпихи // Міжнар наук.-техн. конф «Сучасні технології і обладнання харчових виробництв». -Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2011. –С.111-113.

367. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В. Сучасна термінологія при викладанні хімічних дисциплін як важливий чинник навчального процесу // Матеріали міжвузівського науково-теоретичного семінару «Українська державність: історія і сучасність». –Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. 40-41.

368. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В. Особливості викладання дисципліни «Харчова хімія» згідно з новим навчальним планом для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» //Забезпечення якості та безпеки. Підготовка фахівців хіміків. Матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Донецьк: ДонНУ, 2011. –С. 75-77.

369. Горяйнова Ю.А.,Дуленко Л.В. Практичне заняття при вивченні курсу «Харчова хімія» як одна з форм навчальної // Забезпечення якості та безпеки. Підготовка фахівців хіміків. Матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Донецьк: ДонНУ, 2011. –С. 77-78.

370. Горяйнова Ю.А. Особливості викладання хімічних дисциплін для студентів інституту післядипломної освіти // Матеріали регіонального науково-методичного семінару «Інтеграція навчального процесу та наукових досліджень з хімії». –Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 98-100.

371. Горяйнова Ю.А.,Пікула Л.Ф., Крюк Т.В. Використання комп’ютерної програми «Тести» для оцінювання знань студентів при вивченні деяких дисциплін // Комп’ютерні технології навчального і наукового призначення з хімії: Тези доповідей IX Всеукраїнської науково-методичної конференції.– Донецьк: ДонНУ, 2012. – С. 5.

372. Загребна А.О., Борлова В.В., Ільїнська А.А.Горяйнова Ю.А., Полякова А.В. Вплив плодів шовковиці на вуглеводно-амілазний комплекс пшеничного борошна // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства і торгівлі: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 25 квітня 2012 р.: [тези у 4-х ч.] – Харків: ХДУХТ, 2012. – Ч. 1. – С. 38.

373. Загребна А.О., Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В.,Перспективи використання плодів шовковиці як антиоксидантної сировини//Матеріали XXIIВсеукраїнської наукової конф. аспір. іст-в «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів».- Донецьк: ДонНТУ, 2012р. С. 56-57.

374. Полякова А.В.,Горяйнова Ю.А.,Лесишина Ю.О. Дослідження можливості використання рослинних порошків в технології харчових продуктів // Проблеми гігієни і технології харчування. Сучасні тенденції і перспективи розвитку, присвячена 85-річчю В.Д. Ванханена. [Текст] матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012р. –С. 148-150.

375. Горяйнова Ю.А. Кінетичні дослідження процесів окиснення деяких жирів в присутності рослинних добавок // Сборникдокладов ІІ Межд. научн. конф. «Химическаятермодинамика и кинетика» - Донецьк: ДонНТУ:«Донецька Політехніка», 2012.- С. 32.

376. Горяйнова Ю.А. Застосування методів аналітичної хімії при дослідженні продуктів харчування з заданими властивостями // IX Всеукраїнська конференція з аналітичної хімії: Донецький національний університет,16 -20 вересня 2013р.Тези доп. / Донецький національний університет.– Донецьк: «Ноулідж», Донецьке відділення, 2013. - С. 14.

377. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Визначення ферментативної активностіпорошків з плодів шовковиці Донецького регіону // Друга всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Питання технології та гігієни харчування», ДонНУЕТ, 21-22 листопада 2013р.: збірник тез доповідей. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. - С. 87-88.

388. Горяйнова Ю.А.Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців, що вивчають хімічні дисципліни // «Інновації і якість вищої освіти»: збірник тез доповідей учасників науково-методичної конференції науково-педагогічних працівників університету. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. - С. 480-482.

389. Алєєва К.О., Харчевнікова Д. С., Горяйнова Ю.А.Определениесодержаниясахаров в разных сортах халвы, реализуемой на рынкахУкраины // Т 38 Техніка та технологія харчових виробництв [Текст]: зб. тез студ. наук. пр. (технічна серія). - ДонНУЕТ, 2013. – Вип. 8/2. – С. 218-220.

390. Горяйнова Ю.А. Щодо прикладного значення хімічних дисциплін для студентів ДонНУЕТ // Регіональний науково-методичний семінар «Підготовка фахівців-хіміків та ринок праці». Донецьк, ДонНУ, 17 січня 2014 р.

391. Толвай Д.А., Качурко К.С.,Горяйнова Ю.А.Визначення деяких фізико-хімічних показників готових кондитерських виробів з пісочного тіста з добавками шовковиці Донецького регіону // Збірник праць 80 міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблемхарчування людства у XXI столітті». – Київ, 10-11 квітня2014. НУХТ,2014р - Ч.1. – С. 236-237.

392. Горяйнова Ю.А.,Пікула Л.Ф., Іщенко А.В. Щодо специфіки викладання хімічних дисциплін іноземним студентам // «Інновації і якість вищої освіти»: збірник тез доповідей учасників наук.-мет.конф. науково-педагогічних працівників універ-ситету Донецьк: ДонНУЕТ, 2014.– С.362.

393. Толвай Д.А., Полякова А.В., Горяйнова Ю.А.Дослідження показників якості борошняних кондитерських виробів з рослинними добавками // Збірник праць за підсумками ІV Міжнародної науково-практичноїконференції вчених, аспірантів і студентів«Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сирови-ни, стандартизації і безпеки продо-вольства». Секція 5. – Київ, 15 – 16 травня 2014. Київ: НУБіП України, 2014. – С. 81-83

394. Толвай Д.А., Качурко К.С.,Горяйнова Ю.А. Вплив добавок шовковиці Донецького регіону на деякі фізико-хімічні показники готових кондитерських виробів з пісочного тіста // Техніка та технологія харчових виробництв: зб.тезстуд. наук. пр. (технічна серія). – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – Вип. 9. - С.109-110.

395. Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Вплив рослинних добавок на процеси окиснення деяких жирів // Матеріали четвертої міжнародної наукової конференції «Хімічна термодинаміка і кінетика», Донецьк, ДВНЗ «ДонНТУ», 3-5 вересня 2014. - С.15.

396. Толвай Д.А.,Горяйнова Ю.А.Застосування хімічних і фізико-хімічних методів аналізу при дослідженні якості борошняних кондитерських виробів // «Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді»: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 2 квітня2015р.: [тези у 2-х ч.]. -Харків, ХДУХТ, 2015. – Ч.1. – С. 400.

397. Горяйнова Ю.А.,Лесишина Ю.А. Про організацію навчального процесу при вивченні хімічних дисциплін в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського // Матеріали Міжнародної науково-прак-тичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XХII КАРИШИНСЬКІ ЧИ-ТАННЯ) (м. Полтава, 21-22 травня 2015р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2015. – С. 54-55.

398. Шубин А.А., Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А. Аналитическая химия: Задания для самостоятельной работы. Учебное пособие. Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.– 129 с.

399. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А. Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів (1 частина). Навчальний посібник. Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. –96с.

400. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А.Харчова хімія. Навчальний посібник для студентів 1-го курсу факультету харчуваннянапряму підготовки 6.140101заочної форми навчанняДонецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 100с.

401. Дуленко Л.В., Горяйнова Ю.А. Харчова хімія. Навчально-методичний посібник. Завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140101 денної форми навчання. Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - 101с.

402. Дуленко Л.В.,Горяйнова Ю.А.,Полякова А.В. Малигіна В.Д.та інші, всього 5 осібХарчова хімія. Навчальний посібник для студентів напрямку підготовки140101 „Готельно-ресторанна справа”(бакалаври)денної форми навчання (рекомендовано МОНУ). К.: Кондор, 2011. – 250с.

403. Горяйнова Ю.А., Пікула Л.Ф., Іщенко А.В. Хімія. Навчальний посібник (рекомендовано МОНУ). Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 320 с.

404. Горяйнова Ю.А., Іщенко А.В. Хімія. Навчальний посібник. Завдання для самостійної роботи. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 110 с.

405. Юдіна Т.І. Дослідження біологічної цінності молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Технічні науки. – Полтава: ПУЕТ. – 2011. – № 1 (52). – С. 94–98.

406. Юдіна Т.І. Молочно-рослинні фарші функціонального призначення / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Вісник ДонНУЕТ. Серія: Технічні науки: науковий журнал. – Д.: ДонНУЕТ. – 2012. – № 1 (53). – С. 166–171.

407. Юдіна Т.І. Обґрунтування вибору рослинної сировини для виробництва комбінованих фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. праць. – Д.: ДонНУЕТ. – 2012. – Вип.29. – Том 2. – С. 322–328.

408. Дейниченко Г.В. Визначення показників безпеки молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Вісник СНУ імені Володимира Даля. – Луганськ. – 2012. – № 12 (183). – Ч. 1. – С. 95–99.

409. Юдіна Т.І. Дослідження структурно-механічних властивостей молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.Б. Левіт, Д.С. Афенченко, І.А. Назаренко // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. Серія: Технічні науки. – Одеса: ОНАХТ. – 2012. – Вип. 42. – Том 2. – С. 64–69.

410. Дейниченко Г.В. Дослідження харчової цінності молочно-рослинних фаршів функціонального призначення / Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Збірник наук. праць ХДУХТ. Серія: Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – Х.: ХДУХТ. – 2012. –– С. 253-260.

411. G. Deynychenko. Quality index of dairy and vegetable-based semi-finished products on basis of protein concentrates from buttermilk / G. Deynychenko, T.Yudina, I. Nazarenko // Journal of food and packaging Science. Technique and Technologies Year I. – Bulgaria. – 2013. – № 2. – р. 237–241.

412. Дейниченко Г.В. Вплив теплової обробки молочно-рослинних фаршів на вміст функціональних інгредієнтів / Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Сборник научных трудов SWorld. Випуск 3. Том 13. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – С. 46-51.

413. T. Yudina Вiological value study for milk-plant minced masses from buttermilk concentrate / T.Yudina, I. Nazarenko // The advanced science journal. – United states. – 2014. – P. 70-73.

414. T.Yudina. Сomprehensive evaluation of quality of milk and vegetable mince with buttermilk concentrate / T.Yudina Т., I. Nazarenko // Journal of EcoAgriTourism. Bulletin of Agri-ecology, Agri-food, Bioengineering and Agritourusm. International Conference on New Research in Food and Tourism. – 2014. – Vol. 10. – Nо. 1. – P. 143-150.

415. Юдіна Т.І. Дослідження якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, Р.П. Никифоров // Східно-Європейський журнал передових технологій – Х.: «Технологічний центр» – 2015. – № 3/10 (75) – С. 10-15.

416. Назаренко І.А. Біологічна цінність молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / І.А. Назаренко, Т.І. Юдіна // Вісник ДонНУЕТ. Сер.: Техн. науки. – 2016. – № 1 - С. 30-35.

417. Юдіна Т.І. Комплексна оцінка якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Вісник ДонНУЕТ. Сер.: Техн. науки. – 2016. – № 1 - С. 80-90.

418. Юдіна Т.І. Розробка технології молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Матеріали 77-ої наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”,11-12 квітня 2011 р. К.:НУХТ, 2011 – Ч. 1. – С. 179-180.

419. Юдина Т.И. Обоснование соотношения рецептурных компонентов молочно-растительного фарша / Т.И. Юдина, И.А. Назаренко // Техника и технология пищевых производств: тез. докл. VІІI Междунар. каучн. – практич. конф., Могилев: УО «МГУП», 2011 – Ч. 2. – с. 284.

420. Оліфіров О.В. Використання електронних ресурсів у наукових дослідженнях з розробки технології напівфабрикату молочно-рослинного фаршу / О.В. Оліфіров, Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми харчових технологій і харчування. Сучасні виклики і перспективи розвитку», 7-9 вересня 2011р. – Святогірськ, 2011р. – С. 160-163.

421. Юдіна Т.І. Дослідження вітамінного складу молочно-рослинних фаршів функціонального призначення / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Проблеми гігієни і технології харчування. Сучасні тенденції і перспективи розвитку. [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, [Донецьк]: 19-20 квіт. 2012р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту [та ін.], – редкол: Садэков А.А. (голова орг. ком.) [та ін.], – Донецьк: [Вид-во Донец. Нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського], 2012. – С. 155-157

422. Юдіна Т.І. Дослідження мінерального складу молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 25 квітня 2012 р. : редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2012. – Ч. 1. – С. 107

423. Юдина Т.И. Обоснование параметров и сроков хранения молочно-растительных фаршей / Т.И. Юдина, И.А. Назаренко // Направления развития технологии, организации и гигиены питания в современных условиях: Сб. материалов Международной научно-практ. конф. / науч. ред. Ю.Н. Зубцов; Орловский государственный институт экономики и торговли. – Орел: ОООПФ «Картуш» , Издательство Орел ГИЭТ, 2012. – С. 250-252.

424. Юдіна Т.І. Технологія молочно-морквяного фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» , 29-30 жовтня 2012р. – К.: НУХТ, 2012 р. – С. 21-23.

425. Юдіна Т.І. Напрямки використання молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 6-7 листопада 2012р. – Одеса: ОНАХТ, 2012. – Том 2. – С. 100-101.

426. Юдіна Т.І. Вплив пектиновмісної овочевої сировини на якість молочно-рослинних фаршів / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: Матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 15-16 листоп. 2012 р., м. Донецьк – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012 – С. 170-172.

427. Юдіна Т.І. Дослідження харчової цінності молочно-гарбузового фаршу / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, В.В. Бугрім // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: Матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 15-16 листоп. 2012 р., м. Донецьк – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012 – С. 136-138.

428. Юдіна Т.І. Дослідження якості напівфабрикату молочно-кабачкового фаршу / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко , Х.О. Константінова // Наукова творчість молоді в індустрії гостинності: Матеріали Другої всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 15-16 листоп. 2012 р., м. Донецьк – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2012 – С. 152-154.

429. Юдіна Т.І. Використання комбінованих фаршів у технологіях продуктів харчування / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко , Х.О. Константінова // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, 2013 р., 21-22 берез., м.Донецьк / Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – С. 99-101.

430. Юдіна Т.І. Дослідження якості молочно-гарбузового фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, В.В. Бугрім // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, 2013 р., 21-22 берез., м.Донецьк / Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – С. 265-267.

431. Юдіна Т.І. Дослідження біологічної цінності молочно-морквяного фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Збірник праць за підсумками ІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів „Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства”, 24-25 квітня 2013р.– Київ: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013р. – С.210-211.

432. Юдіна Т.І. Дослідження біологічної цінності молочно-кабачкового фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» ,29 жовтня 2013 р. К.:НУХТ, 2013 –– С. 43-45.

433. Юдіна Т.І. Обґрунтування вибору рослинної сировини для виробництва молочно-рослинного фаршу / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 5-6 листопада 2013р. – Одеса: ОНАХТ, 2013 р. – С.133-134.

434. Топольник В.Г. Оценка качества молочно-растительных фаршей на основе концентрата из пахты / В. Г. Топольник, Т.И. Юдина, И.А. Назаренко // Современная торговля: теория, практика, перспективы развития. ІІІ международная инновационная научно-практ. конф., май 2014г. – Москва: Московский гуманитарный университет. – С. 361-363.

435. Назаренко И.А. Инновационные технологии комбинированных фаршей на основе концентрата из пахты / И.А. Назаренко, А.О. Сень // Торговое дело: молодежь – будущее отрасли: Материалы Международной студенческой научно-практической конференции [Электронный ресурс]. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2014 — С. 119-121.

436. Юдина Т.И. Технология молочно-морковного фарша на основе концентрата из пахты / Т.И. Юдина, И.А. Назаренко, Н.В. Ткаченко // Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Питання технології та гігієни харчування» м. Донецьк, ДонНУЕТ, 21-22 листопада 2013р. – С. 50-52.

437. Юдіна Т.І. Напрямки використання молочно-гарбузового фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко, Н.В. Ткаченко // Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Питання технології та гігієни харчування» м. Донецьк, ДонНУЕТ, 21-22 листопада 2013р. – С. 52-54.

438. Дейниченко Г.В. Використання пектиновмісної овочевої сировини у технології молочно–рослинних фаршів / Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко // Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві : міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 12-14 листопада 2014 р. : редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014. – С. 25-27.

439. Назаренко І.А. Обґрунтування параметрів зберігання молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / І.А. Назаренко, К.П. Близнюк // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учен. і студ. – Х.: ХДУХТ. – 2015. – Ч. 1. – С. 123.

440. Назаренко І.А. Технологія молочно-морквяного фаршу на основі концентрату зі сколотин / І.А. Назаренко, К.С. Філатова // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді» : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учен. і студ. – Х.: ХДУХТ. – 2015. – Ч. 1. – С. 140.

441. Назаренко І.А. Дослідження структурно-механічних властивостей молочно-морквяного фаршу / І.А. Назаренко, К.С. Філатова // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 10-11 листопада 2015 р. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – С. 246-248.

442. Назаренко І.А Изучение применения инулина в пищевой промышленности / І.А. Назаренко, Д.О. Крикливець // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 10-11 листопада 2015 р. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – С. 178-179.

443. Назаренко І.А Диетические добавки: польза и вред / І.А. Назаренко, К.В. Парфінович // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 10-11 листопада 2015 р. – Одеса: ОНАХТ, 2015. – С. 209-210.

444. Юдіна Т.І. Комплексна оцінка якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко // Якість і безпека харчових продуктів: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — С. 171-173.

445. Юдіна Т.І. Напрями використання молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко // Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 4 лист. 2015 р. / Інститут продовольчих ресурсів НААН України. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2015. – С. 80-82.

446. Юдіна Т.І. Дослідження біологічної цінності молочно-морквяного фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 20–21 жовтн. 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 188-190.

2016 рік

447. Горяйнова Ю.А. Навчально-методичний посібник. Харчова хімія. Завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” денної форми навчання. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 104 с.

448. Гніцевич В.А. Властивості м’ясних січених мас із рослинним напівфабрикатом / В.А. Гніцевич // Товари і ринки. Київ: КНТЕУ. – 2016. – №1 (21). – С. 184-193.

449. Гніцевич В.А. Властивості м’ясних січених мас із рослинним напівфабрикатом / В.А. Гніцевич // Товари і ринки. Київ: КНТЕУ. – 2016. – №1 (21). – С. 184-193.

450. Гніцевич В.А. Розробка технології напівфабрикату для рибних січених виробів геродієтичного призначення / В.А. Гніцевич, А.В. Слащева, В.М. Любієва // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 19-27.

451. Гніцевич В.А. Дослідження показників якості десертів / В.А. Гніцевич, Н.В. Кравченко // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 87-95.

452. O. Dromenko. Effect of emulsion with cryostabilizing action on microstructural indicators of chopped meat systems / O. Dromenko, M. Yancheva, O. Grynchenko, N. Halushko // Науковий журнал «Scientific enquiry in the contemporary word: theoretical basics and innovative approach». – San Francisco, California, 2016. – №6. – С.194-198.

453. O. Dromenko. Effect of emulsion with cryostabilizing action on microstructural indicators of chopped meat systems / O. Dromenko, M. Yancheva, O. Grynchenko, N. Halushko // Науковий журнал «Scientific enquiry in the contemporary word: theoretical basics and innovative approach». – San Francisco, California, 2016. – №6. – С.194-198.

454. Горяйнова Ю.А. Структурно-групповой химический состав семян винограда Vitis vinifera «Лидия», произрастающего в Донецком регионе / Ю.О. Лесишина, Ю.А. Горяйнова // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 66-71.

455. Назаренко І.А. Біологічна цінність молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / І.А. Назаренко, Т.І. Юдіна // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 60-65.

456. Никифоров Р.П. Дослідження впливу білково-вуглеводного напівфабрикату на технологічні властивості дріжджового тіста, отриманого прискореним способом / Р.П. Никифоров, С. Ю. Попова, А.В. Слащева, Ю.М. Коренець // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – № 2/11 (80). – С. 24-32.

457. Никифоров Р.П. Дослідження функціонально-технологічних властивостей композицій яєчного білка з білково-вуглеводним напівфабрикатом / Р.П. Никифоров, Ю.А. Горяйнова, В.О. Глушко // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 53-60.

458. Слащева А.В. Розробка технології термостійкої начинки на основі гарбуза і топінамбура / А.В. Слащева, С.Ю. Попова, К.П. Близнюк // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 36-42.

459. Simakova O. Research and effect of drinking water on bread-making properties of wheat flour / O. Simakova, Yu Korenets, V. Glushko // Bulletin of NTU «KhPI». Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2016, 25 (1197), 158-163, doi:10.209998/2413-4295.2016.25.23.

460. Simakova, O., Korenets, Yu., Glushko, V. Research and effect of drinking water on bread-making properties of wheat flour. Bulletin of NTU «KhPI». Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2016, 25 (1197), 158-163, doi:10.209998/2413-4295.2016.25.23.

461. Сімакова О.О. Вплив якості питної води на хлібопекарні властивості пшеничного борошна / О.О. Сімакова // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 72-77.

462. Симакова О.А. Роль качества питьевой воды в производстве хлеба / О.А. Симакова, А.В. Клименко // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 95-101.

463. Попова С.Ю. Перспективи використання рослинної сировини у технології хлібобулочних виробів / С.Ю. Попова, О.А. Коваленко // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 28-35.

464. Юдіна Т.І. Технологічні параметри і режими одержання пюре з кабачків із заданими функціонально-технологічними властивостями / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Праці. Таврійський державний агротехнологічний університет. – Вип. 16., Т 1. – Мелітополь: ТДАТУ, 2016. – С. 142-150.

465. Юдіна Т.І. Комплексна оцінка якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А.Назаренко // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 78-86.

466. Коренець Ю.М. Оцінка технічного рівня і якості грилів з відкритою робочою зоною / Ю.М. Коренець, Р.П. Никифоров, А.В. Яковішена // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 5-18.

467. Коренець Ю.М. Визначення оптимальних параметрів процесу ІЧ-смаження овочевих напівфабрикатів за умов відкритого робочого простору / Ю.М. Коренець, К.А. Заболотня // Обладнання та технології харчових виробництв. – 2016. – Вип. 33. – С. 43-52.

468. Гніцевич В.А.Визначення можливості використання цикорію у технології бісквітного тіста / В.А. Гніцевич, Д.С. Харчевникова // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 46.

469. Гніцевич В.А. Теоретичне обґрунтування технології напівфабрикату на основі молочної сироватки / В.А. Гніцевич, Л.Г. Дейниченко // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р. – Київ : КНТЕУ, 2016. – С. 223-224.

470. Гніцевич В.А. Вплив технологічних факторів на процес отримання молочно-білкових копреципітатів з журавлиною / В.А. Гніцевич, Л.Г. Дейниченко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 32-33.

471. Гніцевич В.А. Дослідження можливості використання соків обліпихи та калини в технологіях структурованої десертної продукції / В.А. Гніцевич // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 55-56.

472. Гніцевич В.А. Фізико-хімічні характеристики ультрафільтраційних концентратів сколотин / В.А. Гніцевич, Т.І. Юдіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії», 11-13 жовтня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – С. 8.

473. Гніцевич В.А. Хімічний склад копреципітатів на основі білково-вуглеводної молочної та рослинної сировини / В.А. Гніцевич, Л.Г. Дейниченко // Матеріали п'ятої міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 7-8 листопада 2016 р. – К.: НУХТ, 2016 р. – С. 101-103.

474. Дроменко О.Б. Influence of technological factors on the functional and technological properties of animal protein GELEXCEL A-95 / О.Б. Дроменко, М.О. Янчева, О.О. Гринченко, Н.В. Камсуліна, М.І. Талащенко // European Conference on Innovations in Technical and Natural Science. Proceedings of the International scientific conference (June 02, 2016), Austria, Vienna. – P. 14-18.

475. Плотнікова Р.В. Підвищення термостабільності молока знежиреного шляхом використання альгінату натрію / Р.В. Плотнікова, Н.Г. Гринченко, О.О. Гринченко, Є.О. Коротаєва // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 71-73.

476. Горяйнова Ю.А. Загальна твердість води: її роль в харчуванні та методи визначення / Ю.А. Горяйнова, Т.О. Федорова, Ю.П. Самойлова, О.О. Світлична // Вода в харчовій промисловості : Збірник тез VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 26-27 квітня 2016 р., Одеса: ОНАХТ, 2016 р. – С. 36-38.

477. Горяйнова Ю.А. Використання ферментів у сучасних харчових виробництвах і методи визначення їх активності / Ю.А. Горяйнова, В.В. Козаченко, К.І. Остренська // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 123.

478. Горяйнова Ю.А. Ідентифікація білків у харчових продуктах: переваги та недоліки різних методів / Ю.А. Горяйнова, О.О. Світлична // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 136.

479. Горяйнова Ю.А. Можливість застосування рослинних добавок у технології борошняних кондитерських виробів / Ю.А. Горяйнова, Д.А. Толвай // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 526-528.

480. Горяйнова Ю.А. Дослідження особливостей хімічного складу плодів чорноплідної горобини // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 345-346.

481. Лесишина Ю.О. Фенольні речовини насіння винограду Vitis Vinifera «Лідія», що зростає в Донецькому регіоні / Ю.О. Лесишина, Ю.А. Горяйнова, В.В. Вяла // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 22-23.

482. Горяйнова Ю.А. Кількісна оцінка якості пісочного печива з добавкою чорноплідної горобини для використання в харчуванні школярів // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 129-130.

483. Горяйнова Ю.А. Вивчення впливу рослинних добавок на збереження харчових жирів // Матеріали п'ятої міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 7-8 листопада 2016 р. – К.: НУХТ, 2016 р. – С. 187-188.

484. Горяйнова Ю.А. Про необхідність та важливість лабораторних робіт з хімічних дисциплін для майбутніх інженерів-технологів / Ю.А. Горяйнова, І.А. Назаренко // Хімічні проблеми сьогодення : збірник тез доповідей Дев’ятої Української наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю / Донецький національний університет ; редколегія : О. М. Шендрик (відп. ред.) [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – C. 171-172.

485. Назаренко І.А. Особенности применения термостабильных фруктовых начинок в хлебопекарной и кондитерской промышленности / К.В. Парфінович, І.А. Назаренко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. –Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 69.

486. Назаренко І.А. Перспективи використання ламінарії у технології м'ясних січених виробів / І.А. Назаренко, Д.Л. Гребенюк Д.Л. // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С.114.

487. Назаренко І.А. Обоснование возможности использования изомальта в технологии шоколада / І.А. Назаренко, Д.О. Крикливець // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 124.

488. Назаренко І.А. Технологія нового виду зефіру з використанням журавлиного пюре / І.А. Назаренко, Д.С. Харчевникова // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 510-512.

489. Назаренко І.А. Розроблення новітньої технології молочно-кабачкового фаршу на основі концентрату зі сколотин / І.А. Назаренко, К.П. Близнюк // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 513-515.

490. Назаренко І.А. Обґрунтування параметрів зберігання молочно-морквяного фаршу / І.А. Назаренко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 61-63.

491. Назаренко І.А. Дослідження впливу теплової обробки на вміст β-каротину та вітаміну а в молочно-морквяному фарші / І.А. Назаренко, Т.І. Юдіна, Барбара Цзернієвська-Сурма // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 87-88.

492. Назаренко І.А. Перспективи використання комбінованого фаршу у технології кулінарної продукції / І.А. Назаренко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 89.

493. Никифоров, Р.П. Внедрение кондитерских изделий с пробиотиками на украинский рынок/ Р.П. Никифоров, В.С. Вялая // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч.1. – C. 112.

494. Никифоров, Р.П. Проблеми менеджменту персоналу в готельно-ресторанному господарстві / Р.П. Никифоров, К.А. Заболотня // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 2. – C. 342.

495. Никифоров Р.П. Впровадження у готельно-ресторанному бізнесі сучасних підходів до управління персоналом / Р.П. Никифоров, К.А. Заболотня // Сучасні проблеми управління підприємствами:теорія та практика : міжнародна науково-практична конференція, 24–25 березня 2016 р. : тези доповіді. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – C. 226.

496. Никифоров Р.П. Перспективи збагачення хлібобулочних виробів / Р.П. Никифоров, О.О. Сімакова, С.М. Подзігун // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р. – Київ : КНТЕУ, 2016. – С. 270-274.

497. Никифоров Р.П. Перспективи використання шроту із плодів розторопші у технології дріжджового тіста в ресторанному господарстві / Р.П. Никифоров, В.О. Глушко // Мат. 82 міжнародної конф. Молодих учених, аспірантів та студентів «Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у XXI столітті». – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 363.

498. Никифоров Р.П. Використання сухої суміші для виробництва напівфабрикату з картоплі / Р.П. Никифоров, В.О. Глушко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 515-517.

499. Никифоров Р.П. Інноваційна складова тренінгу - як сучасний підхід в управлінні персоналом у готельно-ресторанному господарстві / Р.П. Никифоров, К.А. Заболотня // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 531-533.

500. Никифоров Р.П. Дослідження можливостей виробництва хліба, збагаченного біологічноактивними речовинами / Р.П. Никифоров, Д.О. Крикливець // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 548-550.

501. Никифоров Р.П. Перспективи розробки нових харчових продуктів на основі білково-вуглеводної молочної та рослинної сировини / Р.П. Никифоров, С.Ю. Попова, К.А. Заболотня, Д.С. Харчевникова // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 65.

502. Никифоров Р.П. Актуальність виробництва поліпшених хлібобулочних виробів з борошном з кореня якона і сухого білково-вуглеводного напівфабрикату / Р.П. Никифоров, Д.О. Крикливець // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 90-91.

503. Чернега О.Б. Проблеми та перспективи розвитку ресторанного господарства сучасних економічних умовах / О.Б. Чернега, Р.П. Никифоров // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 179.

504. Слащева А.В. Дослідження термостійкості та синерезису нових термостійких начинок / А.В. Слащева, Л.В. Наден // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 67-68.

505. Слащева А.В. Нове в технологіях морозива оздоровчої дії / А.В. Слащева, Ю.А. Нестеренко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 129.

506. Слащева А.В. Удосконалення технології замороженої десертної продукції / А.В. Слащева, В.В. Городок // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 507-509.

507. Слащева А.В. Перспективи створення функцівональних посічених рибних виробів / А.В. Слащева // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 536-538.

508. Слащева А.В. Технологія функціонального морозива з підвищеним вмістом пектину / А.В. Слащева, К.О. Купчинська // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 183.

509. Михайлов В.М. Удосконалення технології кондитерської продукції із функціональними властивостями / В.М. Михайлов, А.В. Слащева // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 84.

510. Слащева А.В. Перспективы в области разработки безлактозных продуктов в Израиле и Украине / А.В. Слащева, Е.Я. Брадславська // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 110.

511. Слащева А.В. Інноваційні способи теплової обробки м’яса / А.В. Слащева, Л.Ф. Дробот // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 111.

512. Slashcheva A. Study of dry potato supplement effect on startch amylolysis and rate of sugar fermentation / A. Slashcheva, S. Popova // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій «Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів» та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», 13 вересня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – 90-94 с.

513. Слащева А.В. Технологія напівфабрикату синбіотичної дії для м’якого морозива та заморожених збитих десертів / А.В. Слащева, С.Ю. Попова, О.А. Коваленко, К.І. Бушуєва // Матеріали п’ятої міжнародної науково-технічної конференції “ Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції ”, 7-8 листопада 2016 р. – Київ, НУХТ, 2016. – С. 104-105.

514. Слащева А. Обґрунтування доцільності використання ферментних препаратів в технологіях отримання низькоетерифікованих пектинів / Аліна Слащева, Світлана Попова, Альона Коваленко // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 жовтн. 2016 р. – Ч. 1. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 253-254.

515. Слащева А.В. Інноваційний спосіб теплової обробки м’яса диких тварин / А.В. Слащева., Л.Ф. Дробот // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р. – Київ : КНТЕУ, 2016. – С. 283-284.

516. Simakova O.A. Quality research of bottled water / О.А. Simakova, D.A. Kryklyvets // Вода в харчовій промисловості : Збірник тез VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 27-28 квітня 2016 р., Одеса: ОНАХТ, 2016 р. – С. 310-312.

517. Симакова О.А. Низкобелковый шоколад / О.А.Симакова, Д.А. Крикливец // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 125.

518. Симакова О.А. Органические продукты на украинском рынке / О.А.Симакова, Е.С. Филатова // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 138.

519. Симакова О.А. Перспективы в развитии геродиетических продуктов питания / О.А.Симакова, К.В. Парфинович // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 132.

520. Сімакова О.О. Геродієтичні продукті харчування / О.О. Сімакова, К.В. Парфінович // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 540-542.

521. Сімакова О.О. Наукове обґрунтування антиоксидантних властивостей рослин / О.О. Сімакова, Ю.М. Коренець, О.А. Боднарук // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 552-554.

522. Simakova O.A. Quality indicators of bottled water / O.A. Simakova, Daria Kryklyvets, Eva Mucha-Shajek // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 550-552.

523. Сімакова О.О. Фізико-хімічне обґрунтування антиоксидантних властивостей рослин / О.О. Сімакова, Р.П. Никифоров, О.А. Боднарук // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 379-380.

524. Simakova Olga. Enrichment through wheat bread millet bran fiber / Olga Simakova, Alina Pogorila, William O`haver // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 39.

525. Сімакова О.О. Перспективи використання толокна в технологіях червоних соусів / О.О. Сімакова, Д.Л. Гребенюк, Д.А. Жеребченко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 108.

526. Симакова О.А. Актуальность использования низкобелкового шоколада с плодами кизила / О.А. Симакова, Д.А. Крикливец // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 109.

527. Попова С.Ю. Перспективи використання нетрадиційної сировини / С.Ю. Попова, О.А. Коваленко // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді: всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О.І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 122.

528. Попова С.Ю. Перспективи використання вторинної сировини у технології хлібобулочних виробів / С.Ю. Попова., О.А. Коваленко // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р. – Київ : КНТЕУ, 2016. – С. 276-278.

529. Попова С.Ю. Напрямки поліпшення якості виробів із дріжджового тіста для ресторанної галузі / С.Ю. Попова, О.А. Коваленко // Мат. 82 міжнародної конф. Молодих учених, аспірантів та студентів «Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у XXI столітті». – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 366.

530. Попова С.Ю. Використання горобини звичайної у харчуванні / С.Ю. Попова // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 556-557.

531. Попова С.Ю. Перспективи використання рослинної сировини в технологіях борошняних виробів / С.Ю. Попова, К.О. Алєєва // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 557-559.

532. Попова С.Ю. Перспективи впровадження технології заморожених виробів / С.Ю. Попова, К.О. Алєєва, Д.Л. Гребенюк // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 101.

533. Попова С.Ю. Перспективи використання горобини шведської у харчуванні / С.Ю. Попова, В.С. Вяла // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 102.

534. Юдіна Т.І. Харчова цінність напівфабрикату для збитої десертної продукції на основі ультрафільтраційного концентрату сколотин / Т.І. Юдіна, І.В. Золотухіна // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р. – Київ : КНТЕУ, 2016. – С. 301-302.

535. Юдіна Т.І. Функціонально-технологічні властивості напівфабрикатів для десертної продукції на основі скoлотин та їх УФ-концентрату / Т.І. Юдіна, І.В.Золотухіна // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С.87-89.

536. Юдіна Т.І. Технологія борошняних кулінарних виробів з використанням фукуса та соєвого борошна / Т.І. Юдіна // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 123.

537. Дейниченко Г.В. Дослідження якості напівфабрикатів для десертної продукції на основі ультрафільтраційного концентрату сколотин / Г.В. Дейниченко, Т.І. Юдіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії», 11-13 жовтня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – С. 49-50.

538. Юдіна Т.І. Розроблення інноваційної технології молочно-гарбузового фаршу на основі концентрату зі сколотин / Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко // Матеріали п'ятої міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 7-8 листопада 2016 р. – К.: НУХТ, 2016 р. – С. 109-110.

539. Коренець Ю.М. Аспекти використання стилю лофт у дизайні інтерєрів закладів ресторанного і готельного господарства / Ю.М. Коренець // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р. – Київ : КНТЕУ, 2016. – С. 309-310.

540. Коренець Ю.М. Визначення та класифікація м’ясних делікатесних виробів / Ю.М. Коренець, О.О. Сімакова, К.О. Алєєва // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 501-504.

541. Коренець Ю.М. Профілактика гіпоксії плоду при вагітності шляхом коригування раціону харчування / Ю.М. Коренець, К.О. Алєєва // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 157-158.

542. Постнов Г.М. Застосування ультразвуку для покращення консистенції м’ясних продуктів / Г.М. Постнов, В.М. Червоний, Ю.М. Коренець // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 170-171.

543. Постнов Г.М. Порівняльна характеристика способів соління м’яса при виробництві м’ясних делікатесних виробів / Г.М. Постнов, В.М. Червоний, Ю.М. Коренець // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 172-173.

544. Глушко В.О. Технологія новітніх молочних виробів для сучасних видів харчування / В.О. Глушко, А.Ю. Дзюнич // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 517-519.

545. Глушко В.О. Значення харчових добавок в харчуванні людини / Глушко В.О., Цейтлен Д. // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 128.

546. Глушко В.О. Ефективність роботи менеджерів в готельно-ресторанному господарстві / В.О. Глушко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 142.

547. Глушко В.О. Аналіз використання функціональних молочних продуктів в харчуванні дітей / В.О. Глушко, Ю.В. Зайченко // Матеріали п'ятої міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 7-8 листопада 2016 р. – К.: НУХТ, 2016 р. – С. 107-108.

548. Глушко В.О. Використання насіння льону в технології продуктів лікувально-профілактичного призначення / В.О. Глушко, І.В. Іващук // Матеріали п'ятої міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 7-8 листопада 2016 р. – К.: НУХТ, 2016 р. – С. 182-183.

549. Глушко В. Особливості розвитку готельного та ресторанного господарства в Україні // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 жовтн. 2016 р. – Ч. 2. – Тернопіль : Крок, 2016. – С. 51-52.

550. Заболотня К.А. Проблеми, перспективи та ефективність в управлінні персоналом готельно-ресторанного господарства / К.А. Заболотня, Ж.І Воробйова // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 147.

551. Клименко А.В. Перспектива розвитку промислового туризму у Дніпропетровському регіоні / А.В. Клименко // Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди : мат. Міжнар. наук.-практ. конф., 7 квітня 2016 р. – Київ : КНТЕУ, 2016. – С. 39-40.

552. Клименко А.В. Використання безглютенових видів борошна у виробництві хлібобулочних виробів / А.В. Клименко, О. Кондратенко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 542-544.

553. Клименко А.В. Технологія збагачення хлібобулочних виробів продуктами вторинної переробки рослинної сировини / А.В. Клименко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 544-547.

554. Клименко А.В. Перспективи розробки нових харчових продуктів на основі білково-вуглеводної молочної та рослинної сировини / А.В. Клименко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 115-116.

555. Клименко А.В. Харчові добавки у хлібопекарській промисловості / А.В. Клименко, С.М. Бойко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 133.

556. Коваленко О.А. Інформаційне забезпечення досліджень з розробки молочного напівфабрикату / О.А. Коваленко // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 504-506.

557. Коваленко О.А. Цукрозамінники - корисна харчова добавка / О.А. Коваленко, А.О. Яріна // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 509-510.

558. Коваленко О.А. Бази знань у професійній діяльності інженера-технолога / О.А. Коваленко, Д.О. Крикливець // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 524-526.

559. Коваленко О.А. Актуальність використання баз знань у професійній діяльності інженера-технолога / О.А. Коваленко, Д.О. Крикливець // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016 – С. 153-154.

560. Яковішена А.В. Розроблення технології хлібобулочних виробів функціонального призначення шляхом використання насіння льону / А.В. Яковішена // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 21 квітня 2016 р. – Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2016. – С. 559-560.

© 2018 ДонНУЕТ Україна, Кафедра ТРГ та ГРС. Всі права захищено