Карабаза Ірина Анатоліївна – доцент

Карабаза Ірина Анатоліївна – доцент

Номер телефону:
+38 (096)87 044 91

E-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID
0000-0002-2950-6510

Освіта
Київський національний економічний університет, 2001 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація - економіст.

Науковий ступінь
кандидат економічних наук за спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит за видами діяльності, тема дисертації «Облік і аналіз виробничих запасів»

Наукове звання
доцент кафедри міжнародної економіки, 2012 р.

Наукові інтереси Міжнародний економічний аналіз Облік у зарубіжних країнах Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств Міжнародний маркетинг.

Дисципліни, що викладає
«Міжнародна виробнича кооперація»; «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств».

Науково-дослідна робота

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

Держбюджетна науково-дослідна тематика

«Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища» (2016-2018 рр. номер державної реєстрації 0115U005051)

Автор понад 40 наукових публікацій в сфері міжнародної економіки та маркетингу

Монографії

1. Карабаза І.А. Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн (розділ 5: Управління конкурентоспроможністю українського товаровиробника на міжнародному ринку паркету): Монографія Т.В. Кожухова за заг.ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця – Д.: НГУ, 2014. – 402 с. (с.387- 395). 2. Карабаза І.А. Особливості розвитку регіонів України в нових економічних умовах : монографія / [І.Г. Павленко, О.В. Гуменна, Г.І. Матукова та ін.]; під. наук. ред. д.е.н., професора С.Ю. Цьохли. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – 548 с. (с. 285-319) 3. Кarabaza I. Globalne aspekty Ekonomii Swiatowej i Stosunkow miedzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej: monografia Miedzynarodowej Konferencji Naukovo-Praktycznej, Сzestohowa, Akademia Polonijna, 2016. – S. 897. (Тhe analysis of international investments as a form of international economic relations - S.295 – 307)

Навчальні посібники

1. Карабаза І.А. Облік міжнародних операцій: Навчальний посібник / Т.В. Кожухова, Я.О. Ізмайлов, Л.І. Лежненко. Кривий Ріг: 2014. – 236 с. ( з грифом МОН України, лист №1/11-6134 від 25.04.2014 р.) (розділи: 4, 5)

Статті за останні три роки

1. Карабаза І.А. Бенчмаркінг-аналіз міжнародних маркетингових стратегій рітейлерів при виході на зарубіжні ринки // І.Г.Єгорова, І.А.Карабаза // Актуальні проблеми економіки. - № 2 (176). – 2016. – С. 41-49.
2. Карабаза І.А. Трансформація концепції маркетингу в умовах глобалізації / І.А.Карабаза // Економіка і суспільство: науковий журнал, 2017.- Вип.10. – С. 79-82.
3. Карабаза І.А. Вплив технологічного фактору макросередовища при розробці маркетингових стратегій підприємств на світовому ринку/ І.А.Карабаза // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. - №1(66). – 196 с.
4. Карабаза І.А. Позитивні та негативні наслідки кредитної політики в країнах Європи та Латинської Америки та уроки для України/ І.А.Карабаза, А.О. Кальонова// Фінансові дослідження : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чер- ніг. нац. технол. ун-т, 2016. – № 1 (1). – 130 с.
5. Карабаза І.А. Аналіз причин низької ефективності співробітництва України з МВФ протягом 2010-2016 рр./ І.А.Карабаза, Д.А. Чаплигіна // Інфраструктура ринку, 2017.- Вип. 5. - С. 44-47.
6. Карабаза І.А. Тенденції розвитку країн-учасниць групи БРІКС та їх вплив на сучасні міжнародні економічні відносини/ І.А.Карабаза, М.А. Клипо// Причорноморські економічні студії: науковий журнал, 2017. - Вип. 15. – С.6-10.
7. Karabaza I. Directions of implementation of international accounting and management practices into domestic experience of accounting and analysis/ I. Karabaza, L. Lezhnenko // Periodyk naukowy Akademii Polonijnej. Czestochowa, Akademia Polonijna w Czestochowa, 2017.- 23 (2017) nr 4. -s.147.
8. Карабаза І. Адаптація зарубіжного досвіду обліку запасів у вітчизняну практику/ І. Карабаза, Л. Лежненко // Международный научный журнал Scientific Journal «ScienceRise» №3/3(8). – 2015. – с. 11-14

Конференції за останні три роки

1. Карабаза І. Аналіз структури зовнішньої торгівлі послугами в Україні/ І. Карабаза, О. Громова // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держави», 5-6 червня 2015 року, м. Дніпропетровськ. – с.132-135.
2. Карабаза І. Аналіз зміни індексу інвестиційної привабливості України для зарубіжних інвесторів в 2011-2014 рр./ І. Карабаза, А. Кальонова// Матеріали ІV Міжнародної науково – практичної Інтернет – конференції «Економіка і управління в умовах глобалізації», Кривий Ріг. - 2015 р. – с.129-132.
3. Карабаза І. Тенденції світового ринку залізорудної сировини в 2015 році/ І. Карабаза // Матеріали конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства».- Кривий Ріг. – 2015.- Т.1. – с.86-87.
4. Карабаза І. Аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій в світовій економіці / І. Карабаза // Сучасні виклики розвитку світової економіки: Матеріали ІV Міжнародної науково – практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 261 с. – с.44-47
5. Карабаза І. Наслідки міграціїної кризи в країнах Європейського Союзу / І. Карабаза // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м.Чернігів, 21 грудня 2015 р.). Збірник матеріалів конференції : ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. - 1028 с.– c.74-75.
6. Карабаза І. Розвиток зовнішньої торгівлі України з Китаєм / І. Карабаза // Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 грудня 2015 р.). – У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – Ч. 1. – 120 с.
7. Карабаза І. Позитивні та негативні наслідки кредитної політики в країнах Європи та Латинської Америки / І. Карабаза // Збірник матеріалів IX Міжнародної науково- практичної конференції (м. Запоріжжя, 11-12 грудня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 3-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 2. – 132 с. – с. 38-41
8. Карабаза І. Аналіз впливу Всесвітнього банку на розвиток світової економіки / І. Карабаза // Наука та інновації як основні шляхи вирішення проблем модернізації економіки: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18-19 грудня 2015 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2015. – Ч.1. – 136 с., с.7-10.
9. Карабаза І. Динаміка зовнішнього державного та гарантованого державою боргу України / І. Карабаза, Ю. Кульпанова // Міжнародна практика соціально-економічного розвитку країни: проблеми та перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 18-19 грудня 2015 р.). У 2-х частинах. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – Ч. 1. – 144 c. C. 22-24
10. Карабаза І. Наслідки міграціїної кризи в країнах Європейського Союзу / І. Карабаза // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м.Чернігів, 21 грудня 2015 р.). Збірник матеріалів конференції : ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. - 1028 с.– с.74-76.
11. Карабаза І. Просування вітчизняного диференційованого бренду в сучасному міжнародному середовищі / І. Карабаза // Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання – Кременчук, 2016. – 171 с. с.119-120
12. Карабаза І. Ісламський сегмент: нова реальність для підприємств / І. Карабаза, К. Бикова // Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри». – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2016 – 121 с.
13. Карабаза І. Аналіз впливу інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України / І. Карабаза, К. Войтович // Інноваційні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 квітня 2016 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О. : ЦЕДР, 2016. – 104 с.
14. Карабаза І. Планування кар’єри успішного фахівця / І. Карабаза // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – 310 с. (с. 157-158)
15. Karabaza Irina The state and enterprises role in providing the concept of sustainable development marketing / Karabaza Irina // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів: матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19 січня 2018 року). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2018. – 301 с.

© 2018 ДонНУЕТ Україна, Кафедра ТРГ та ГРС. Всі права захищено